1924 Anayasası Nedir?

Osmanlı Devleti yıkılmış, cumhuriyet ilan edilmiştir. TBMM yeni bir anayasa hazırlamış ve kabul etmiştir. Anayasa 6 fasıl ve 105 maddeden meydana gelmiştir. 20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası, Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkenin eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi) 1961’e dek yürürlükte kalmıştır. 1 Ekim 1945’te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından, yeni bir anayasa hazırlanarak 1961’de kabul edilmiş ve 1924 Anayasası yürürlükten kalkmıştır.

 1. Madde: Devletin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
 2. Madde: Türkiye Devleti’nin dili Türkçe, başkenti Ankara’dır. (13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.)
 3. Madde: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin tek temsilcisi TBMM’dir.

Hükümet sistemi yerine kabine sistemi getirilmiştir.

 • 1928 yılında “Devletin dini İslamdır.” ibaresi çıkarılmıştır.
 • 1930 yılında seçme ve seçilme hakkı kadınlara da tanınmıştır.
 • 1937 yılında laiklik ilkesi anayasaya girmiştir.

1924 Anayasasında, temel hak ve özgürlükler açısından 1876 Anayasasındaki temel ilkeler kabul edilmiş ve 1945 yılına kadar tek parti rejimi altında çağdaş, Batılı bir devlet olması için gerekli değişimler bu düzen içerisinde gerçekleştirilmiştir. Hürriyetin tanımı aynen 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’nden alınmış olup, “hürriyet; başkasına muzır olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuku tabiyeden olan hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir” şeklinde tarif edilmektedir. O halde, 1924 Anayasası’na göre özgürlüğün sınırı bir başkasının özgürlüğüdür, bu sınırı kanun çizer.

Anaysa 5. faslında hak ve hürriyetlerden bahsetmektedir. Bu fasıl “Türklerin hukuk-u âmmesi” başlığını taşımaktadır. Bu fasılda bir çok hak ve hürriyetler yer almıştır. Meselâ her Türk’ün hür doğduğu, hür yaşama hakkı, imtiyazların kaldırıldığı, kişi güvenliği, can, mal, ırz, meskenin her türlü taarruzdan masun olduğu, işkence yasağı, basın hürriyeti, akit yapma, çalışma, mülk edinme, toplanma, cemiyet kurma, şirket kurma hürriyetleri, tedrisat serbestisi, postanın gizliliği, dilekçe hakkı, v.s. belirtilmiştir.

Bu Anayasa döneminde insan hakları yönünden kayda değer gelişme 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi olmuştur. Kadınlara oy hakkının verilmesi bazı Avrupa ülkelerinden daha eski bir tarihte gerçekleştirilmiştir. 1934 yılına kadar gerçekleştirilen değişikliklerle devletin laik niteliği pekiştirilmiş devletin din kurallarına dayalı olarak yönetilemeyeceği kabul edilmiştir.

1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, temel hak ve hürriyetler konusunda oldukça liberal bir anlayışa sahip olmasına rağmen, bu dönemde, özellikle 1950’lere kadar temel hak ve uygulamalar konusunda uygulama hiç de liberal olmamıştır. Bütün aksaklıklarına rağmen bu Anayasa, Türk siyasal hayatının gelişmesine yardımcı olmuştur. Türk demokrasisinde geleneksel  kurumların yerleşmesini sağlamıştır.

1924 Anayasası Özellikleri

1.Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
2.Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.
3.Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe’dir.
4.Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.
5.Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.
6.Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.
7.Meclis; yürütme yetkisini seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atadığı Bakanlar kanalıyla kullanır. Meclis; hükümeti her zaman denetler.
8.Üst üste aynı kişi Cumhurbaşkanı seçilebilir.
9.Seçimler dört yılda bir yapılır.
10.Seçmen yaşı 18 olacaktır.

 • Devletin dini İslam olduğu kabul edildiğinden bu anayasa laik değildir. Aynı zamanda diğer anayasalardan ayrılan en önemli özelliğidir !
 • Yargının bağımsız mahkemelere verilmesi üzerine kısmen kuvvetler ayrılığı gerçekleşti !
 • İnkılapların yapılması ve değişen şartlar uygun bir anayasaya duyulan ihtiyaç sonucu hazırlandı !

SONUÇ OLARAK:

 • 1928 değişikliği ile devletin dini ibaresi anayasadan çıkarıldı
 • 1937 değişikliği ile laiklik resmen anayasa kuralı oldu.
 • 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934 yılında milletvekili seçilme hakkı tanıdı.
 • 1945 de Türkçeleştirildi, 1952 de tekrar Arapçaya dönüldü.
 • 1946 da çok partili siyasal hayata geçildi. Çok dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
 • 1949 da İstiklal mahkemeleri kaldırıldı.
 • 27 Mayıs 1960 da ordu yönetime el koydu. 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi MBK, TBMM yi kapattı.

1924 Kanun Maddeleri Tıkla

Kaynak:

 • http://kampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/Anayasalar_129807210772392500.pdf
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Anayasas%C4%B1_(1924)
 • http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-05/1924-anayasasi
 • http://lisederslerim.blogcu.com/1924-anayasasi-ve-1924-anayasasi-nin-ozellikleri-10-nisa/5935017
 • http://www.anayasa.gen.tr/tek-1924.htm

Konu etiketleri: 1924 anayasası özellikleri, 1924 anayasası genel özellikleri, 1924 anayasası, 1924 anayasasının özellikleri, 1924 anayasasının genel özellikleri, 1924 anayasasında yapılan değişiklikler, 1924 anayasası genel özellikleri kısaca, 1924 anayasası özellikleri kısaca, 1924 anayasası ve özellikleri, 24 anayasası özellikleri, 1924 anayasası nedir, 24 anayasasının özellikleri, 1924 anayasası değişiklikleri, 1924 anayasasının özellikleri nelerdir, 24 anayasası,


Yazar Hakkında