Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı

Bu programın amacı; afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir. Bu uzmanların aynı zamanda insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini ön plana alan, soğukkanlı, gelişmeye ve değişime duyarlı, konusuyla ilintili bireysel ve toplumsal gereksinimleri, ekip üyesi veya yöneticisi olarak etkin bir şekilde rol ve işlevlerini yerine getirebilecek kişiler olması amaçlanmaktadır. Programı alan adayların mesleki yaşamları süresince bütün bu görevleri yerine getirirken etik ilkeleri göz ardı etmeyecek nitelikte profesyonel davranmayı öğrenebilmeleri öngörülmektedir. Program ulusal çıkarlar doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde ve bunlara sahip çıkan, çağdaş bilgilere sahip, yaşam boyu öğrenmeye hazır kaliteli personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu program aynı zamanda ülkemizdeki acil yardım ve afet yönetimi konusundaki bilimsel seviyeyi eğitim, araştırma ve bakım alanlarında uluslararası kaliteye ulaşmayı amaçlamaktadır. Programın en başta gelen avantajı ülkemizde acil yardım ve afet yönetimi konusunda ciddi bir eleman yetersizliğinin bulunmasıdır. Bu bağlamda programı tamamlayan uzmanların önemli bir eksiği dolduracağı düşünülebilir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı akademik açıdan oldukça yeni bir çalışmadır, ancak teknolojik açıdan birçok gelişmeyi kompleks bir şekilde bünyesinde barındırmaktadır. Bir yandan mühendislikle ilişkisi varken öte yandan kişisel sağlık açısından tıp alanıyla ilintilidir. Ayrıca program temel olarak yönetimi içinde barındırdığı için insani ilişkiler, sosyoloji ve psikoloji bağlamında her türlü gelişmeyle alakalıdır.

Programı tamamlayanlara “Acil Yardım ve Afet Yöneticisi” ünvanı verilir.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar:  Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir. Başlıca istihdam alanları şu şekilde sıralanabilir: 5902 nolu 29.5.2009 kabul tarihli ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ isimli yasanın öngördüğü şekilde şu kamu teşekküllerinde görev yapabilir:

  • Adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak
  • Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde
  • Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak
  • Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)
  • Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak
  • Uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapmak

 Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar: Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü için eğitim süresi hazırlık +dört yıldır ve öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için belirlenen ders kredisini (AKTS) başarıyla bitirmesi gerekmektedir.

Staj Şartları:

Öğrenciler stajlarını belirlenen Devlet Hastanesinde, ildeki diğer hastanelerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, itfaiyelerde,  ildeki çeşitli okullarda ve bakımevlerinde yapabilmektedirler.


Yazar Hakkında