Bakan Olma Şartları

Bakan, müstakil bir bakanlık veya bir devlet bakanlığı adı altındaki kamu teşkilatının başındaki, siyasi sorumluluğa sahip yöneticidir. Bakanlar yürüttükleri işleri hükümet lideri olan, başbakan veya devlet başkanı adına yürütür.

Anayasanın 109’uncu maddesine göre, “Bakanlar, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri (yani milletvekilleri) veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır”lar.

Milletvekili seçilme yeterliği;

  • 25 yaşını doldurmuş olmak.
  • En az ilk okul mezunu olmak
  • Askerlik hizmetini yapmış olmak
  • Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak
  • Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis yatmamış olmak
  • Yüz kızartıcı suç islememek
  • Devlet sırrını açığa vurmamış olmak
  • İdeolojik ve anarşik suçlara katılmamak
  • Kısıtlı olmamak

Anaysaya Göre: Milletvekili seçilme yeterliliği MADDE 76 Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.


Yazar Hakkında