Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

1919 tarihli Milletler Cemiyeti Antlaşması insan haklarına açık bir şekilde değinmemişti. 24 Ekim 1945’de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Antlaşmasının  önsözünde; temel insan haklarına, kişinin onur ve değerine saygı inancını dile getirirken, ırk, cinsiyet, din ya da dil ayrımı gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesi Birleşmiş Milletlerin asli amaçlarından birisi olarak sayılmıştır. Antlaşma bu amaçları yerine getirebilmek için örgütün ana organı olan Genel Kurula herkes için insan haklarının ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere incelemeler yapmak ve tavsiyelerde bulunma görevi vermiştir. (Madde 13(1b))

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletlerin (BM) beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır. Görevleri arasında, birliğin bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyigeçici üyelerini atama, diğer bölümlerinden raporlar alma ve genel kurul kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır. Birçok ek organı vardır.

İlk olarak, Genel Kurul bütün üye devletlerin katıldığı ve eşit oya sahip olduğu en temel organdır. Genel Kurul uygulamada çalışma alanını çok genişleterek örgütün en önemli organı durumuna gelmiştir. Genel Kurul, Antlaşmanın amacına uygun olmak koşuluyla, diğer organların yetki alanlarına giren her konuyu görüşebilmek, bu konular hakkında önerilerde bulunmak olanağına sahiptir. Ancak bu öneriler bağlayıcı değildir. Eğer tavsiye kararları hiçbir itiraz olmadan kabul edilirse veya uzlaşma sağlanırsa o takdirde dolaylı yoldan bağlayıcı olur. Örneğin, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi doğrudan bağlayıcı olmamakla birlikte zamanla değişik anlaşmalara kaynak olduğundan hükümleri uygulanmaktadır.

Genel Kurul kararları da, hukuk açısından bağlayıcı değildir. Genel Kurula verilen geniş yetkiler, bu organı tüm dünya sorunlarının görüşüldüğü bir platform durumuna getirmiştir. Uygulamada, Genel Kurul, Antlaşmanın kendisine tanıdığı yetkileri en geniş biçimde kullanmıştır. Uluslararası toplulukta meydana gelen her türlü olay üye devletler tarafından Genel Kurula getirilmekte ve dünya çapında aleni olarak tartışılmaktadır. Bu nedenle, hukuk açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, Genel Kurulun kararları büyük ve güçlü devletlerin bile politik açıdan hoşlanmayacakları bir ağırlık taşımakta, devletler Genel Kuruldan kendi aleyhlerine bir kararın çıkıp prestij kaybetmemeye dikkat etmektedirler.

İnsan hakları konusunda Genel Kurul bir orkestra şefi gibidir. Aşağıda isimleri yazılı Ekonomik Sosyal Konsey, İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Haklarını Koruma ve Geliştirme Alt-Komisyonu ile Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanmış beş tane sözleşmeyi izlemek amacıyla kurulmuş beş tane ayrı komite hep Genel Kurulun gözetimi altında faaliyet göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda her yıl gerçekleştirilen oylama sonucu belirlenen bir mevkidir. Kurulun her yıl eylülde başlayan oturumu ya da yıl içerisindeki özel, olağanüstü toplantılar dahil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı tarafından yönetilir. Başkanlık makamı her yıl beş coğrafî bölge arasında değişir: Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ve de Batı Avrupa-Diğer Devletler. Dünyadaki büyük güçleri nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya Federasyonu, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi büyük güçlü ülkeler hiçbir zaman başkanlık makamını kazanamazlar.


Yazar Hakkında