Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile görevli Birleşmiş Milletlerin en önemli organıdır. Güvenlik Konseyi’nde 15 üye vardır. Bunlardan; Çin Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu “sürekli” üyelerdir. Değişen diğer 10 üye ise “süreli” üyelerdir. Güvenlik Konseyi yöntem sorunları ile ilgili önerileri, Konseyin herhangi 9 üyesinin olumlu oyları ile kabul eder; yöntem sorunları dışında kalan tüm öteki sorunlarda yapılan öneriler, sürekli üyelerden hepsinin oyları bulunmak üzere, dokuz üyenin olumlu oyları ile kabul edilir. Sürekli bir üyenin olumsuz oy kullanarak karar alınmasını önlemesi hakkına ‘veto’ hakkı denilmektedir.

Birleşmiş Milletler’in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde açık bir şekilde belirtilmiştir. Daimi üyelerin veto hakları, BM’nin bu kurumunu tam anlamıyla demokratik bir kurum olmaktan çıkarmaktadır.

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 34. maddesi Güvenlik Konseyine uluslararası her hangi bir sorun hakkında veya anlaşmazlığa yol açabilecek bir durum konusunda uyuşmazlığın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşürme eğiliminde olup olmadığını saptamak için soruşturmada bulunma yetkisi vermektedir. Aslında böyle bir durum ısrarlı bir şekilde ve yaygın insan hakkı ihlallerinin olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak insan hakkı ihlallerine karşı Güvenlik Konseyinin önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Ayrıca, Güvenlik Konseyi 39. madde uyarınca barış ve güvenliği tehdit eden insan hakları ihlalleri olması durumunda silahlı kuvvet kullanmayı gerektiren veya gerektirmeyen önlemleri alabilir.


Yazar Hakkında