Dilekçe Hakkı Nedir?

Dilekçe hakkı, insanların, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır. Anayasanın 74. maddesinde anayasal bir hak olarak düzenlenen Dilekçe Hakkı  şu şekilde düzenlenmiştir: “Vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında- yetkili makamlara- ve TBMM.’ye yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanma biçimi kanunla düzenlenir.” Bu tanımdan iki sonuç çıkmaktadır: Birincisi dilekçeci kendini ve toplumun menfaatini korumaya çalışmakta; ikincisi, yetkili makamlar ve TBMM, kendisine sunulan dilekçeleri, kabul, muhtevasını tetkik ve neticeyi dilekçeciye bildirmek vecibesi altında bulunmaktadır. Aksi halde, Anayasa’da düzenlenmiş bir hakkın kullanılmasına engel olunduğu için anayasal bir suç işlenmiş olur. Dilekçesinin reddi halinde dilekçe sahibine idari mahkemede dava açma hakkı doğar.

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

Dikkate Alınmayacak Dilekçeler:

  • Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
  • Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
  • Dilekçede sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunmayanlar; İncelenemezler.

Dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem aşamalarının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca dilekçe sahibine bildirilir. TBMM’ye gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla, dilekçe hakkı daha geniş şekilde düzenlenmiştir. Bu Kanunun 3. maddesine göre Türk vatandaşları kendileri ile veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında TBMM’ne ve yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adreslerinin bulunması gerekir.” Aynı Kanunun 6. maddesi ise şöyledir; “TBMM’ye veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a-) belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b-) yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c-) madde 3’te gösterilen şartlardan her hangi birini taşımayanlar İncelenmezler. 7. maddeye göre Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Etiket: Dilekçe Hakkı nedir, dilekçe hakkı nedir kısaca, dilekçe hakkı nedir nasıl kullanılır, dilekçe hakkı nedir kısa, dava hakkı nedir, dilekçe nedir, dilekçe hakkı nasıl kullanılır, dilekçe hakkı kanunu, dilekçe hakkı anayasa cevapları burada mazotkacakcisi.com’da.


Yazar Hakkında