Etik Nedir? | Kısaca

Felsefi bir disiplin olan etik, insan eylemlerini konu alır. Etik kavramı konusunda kesin bir tanım yapılamamakla birlikte konu üzerinde birçok fikirler ortaya konmuş ve değişik tanımlamalar yapılmıştır. Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ya da yapılmayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının bilinmesi etik olarak tanımlanmıştır.

Günlük dilde çoğu zaman ahlak ya da ahlakilik anlamında kullanılan etik, töre gibi, ahlak gibi bireylerin birbirlerine karşı davranış kurallarını, birbirleri ile ilişkilerini içermektedir. Aralarındaki fark, ahlak ve töreler zamana, yere, topluma göre değişmesine rağmen etik evrenseldir, insana insan olarak yönelmek, ırk, renk, cins, din, mezhep, sınıf ayırımı yapmaksızın herkese aynı davranmak, herkese saygı ve insan hakları açısından yaklaşmaktır. Etik, doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgilidir. Ahlak ise, bunun hayata geçirme tarzıdır. Ahlak nasıl davranılmasına ilişkin yazılı olmayan standartları içerir, etik ise daha soyut kavramlara dayalıdır ve bu kavramlardan neler çıkarılabileceğine çalışır.

Günümüzde her bir meslek için etik kural ve değerler gündeme gelmekte, mesleklerin standartlarının yanında etik ilkeler de ortaya konmaktadır. Politikada, tıpta, hukukta, kitle iletişimde, bilim ve araştırmada, psikolojik danışma ve rehberlikte, kamu yönetiminde, sporda, eğitimde, emniyet teşkilatında, yönetimde etik gibi örnekler verilebilir. Meslek yaşamındaki davranışları yönlendiren, neyin yapılacağı neyin yapılmayacağı konularında rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamı meslek etiği olarak ifade edilmektedir. Mesleki etik ilkelerine aykırı davranışların hepsi toplum genelini etkilememektedir.

  • İşgüden, Burcu ve Çabuk, Adem. (2006). “Meslek Etiği Ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı: 16, ss. 59–86.
  • Aydın, İ. Pehlivan. (2001). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem A Yayınları.
  • Beren, Fatih. (2001), “Polis Meslek Etiği”, Polis Bilimleri Dergisi, Polis Akademisi, Cilt:3, Sayı:1, ss. 75–98.
  • Yaylacı, Faruk. (2002). “İlköğretim Okulları İçin Etik Program Önerisi”. İnternet Adresi: www.eyad.hypermarket.net/etik1.html, Erişim Tarihi: 25/10/2002.

Yazar Hakkında