Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3

Herkese Merhaba:
İnternet ortamında “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası-Resertifikası Sınav Soruları” hakkında neredeyse hiç soru paylaşımı yok. Bizde Hemodiyaliz Hemşirelerinin Resertifikasyon ve Sertifika sınavında sorulan soruları derli-toplu bir şekild paylaşmaya çalışacağız.

Not: Bize sınavlarda çıkabilecek Hemodiyaliz Sertifikası/Resertifikası Sınav Soruları göndermek isterseniz soruları mkacakcisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz soruları burada yayınlamaya çalışacağız.

  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5 İNDİR

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3

Aşağıda verilen cümleleri dikkatle okuyunuz. Cümlede verilen ifade doğruysa cümlenin sonundaki parantezin içine D, yanlışsa Y harfi koyunuz. Toplam 2 soru vardır.
202. AVF ler arter ve ven arasına subkutan (cilt altı) yerleştirilen sentetik materyallerdir. ( )
203.. HBsAg(+) bir hastanın iğnesi batarsa; Personelin Anti-HBs titresi 10U/litreden fazla ise lokal bakım dışında bir tedavi gerekmez. ( )

204. Diyaliz tedavisi alan bir hastada uyku hali, soğuk terleme, şuur bulanıklığı şikayetleri gözlendiğinde aşağıdaki klinik tablolardan hangisinden öncelikle şüphelenmek uygun olacaktır?
a) Sert su sendromu
b) Hipoglisemi
c) Hipertansiyon
d) Anaflaktik reaksiyon
e) Disequlibrium sendromu
205. Eritropoietin yan etkilerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kramp
b) Hipotansiyon
c) Hipoglisemi
d) Hipertansiyon
e) Hiperfosfatemi
206.Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a) İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b) İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c)İlk diyalizlerde yüksek metrekareli High flux diyalizer kullanılmalı
d)Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e) İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli
207. Akut börek yetmezliğinde bir hasta kliniğe hospitalize ediliyor. Hastanın sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında seyrediyor. Hasta septik bir klinik tablo içerisinde olduğu düşünülüyor. Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin en uygun olduğunu düşünürsünüz?
a) Periton diyalizi
b) Yavaş sürekli diyaliz
c) Hemodiyaliz
d) Hemoperfüzyon
e) Terapotik plazmaferez
208.Eritrositlerin hücre zarının parçalanması sonucu hemoglobin molekülünün dışarı çıkmasına ne isim verilir?
a) Purpura
b) Retikülositoz
c) Hemoliz
d) Hemosiderozis
e)Ekimoz
209.Anaflaktik reaksiyonda aşaıdakilerden hangisinin yapılması ilk planda uygun olmayabilir?
a) İntavenöz sıvı verilmesi
b)Hastanın trendelenburg pozisyonuna getirilmesi
c) Hastanın solunum yollarının açılarak hastaya intranazal oksijen verilmesi
d) Diyalizer ve setlerdeki kanın atılması
e) Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmesi
210. ‘’Membranın iki yanındaki konsantrasyon farkı nedeniyle solütün konsantrasyonu yüksek olan taraftan düşük olan tarafa hareketi’’ şeklinde tanımlanan hemodiyalizin fizyolojik prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ultrafiltrasyon
b) Konveksiyon
c) Aktif transport
d) Difüzyon
e) Hiçbirisi
211. Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi YALNIŞTIR?
a) Diyalizin etkinliğinin artırılması hedeflenerek, diyalizer içerisindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir
b) Selüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz olan membranlardır
c) Selüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabileceği düşünülmektedir
d) Sentetik yapıda olan diyaliz membranları daha etkin diyaliz yapılmasına katkıda bulunabilirler
e)Membranların kimyasal içerikleri, selüloz, substituted selüloz, sentetik selüloz veya sentetik şeklinde özetlenebilir
212. Hasta kanı ile temasa geçen hazırlanmış diyalizatta bakteri sayısına ilişkin DOĞRU seçeneği işaretleyiniz?
a) Mililitrede 5000 koloniden az olmalıdır
b) Mililitrede 2000 koloniden az olmalıdır
c) Mililitrede 15000 koloniden az olmalıdır
d) Mililitrede 10000 koloniden az olmalıdır
e) Mililitrede 75000 koloniden az olmalıdır

213. Günümüzde akut diyalizde tedavi teknolojilerinin gelişim ile paralel olarak tedavi seçimine ilişkin DOĞRU OLMAYAN YAKLAŞIMI işaretleyiniz?
a) Günümüzde akut diyaliz tedavisinde tercih edilen diyaliz yöntemi, genellikle hemodiyalizdir
b) Hemodiyaliz plazma sıvı ve solüt kompozisyonunu periton diyalizinden 4-8 kat daha hızlı düzeltmektedir
c)Hemodiyaliz plazma sıvı ve solüt kompozisyonunu hızlı düzelttiğinden hemodinamik açıdan dengesiz hastalarda problem yarabilmektedir
d) Anürik olan ve akut böbrek yetmezliği tablosunda olduğu düşünülen, hipotansif (sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında olan), septik ve hemodinamik olarak stabil olmayan yoğun bakım gerektiren bir hastada en uygun diyalitik tedavi haftada 3 gün 4 saat süreyle hemodiyaliz merkezinde yapılacak olan bikarbonatlı hemodiyalizdir
e) Hemodinamik olarak dengesiz hastalarda, akut diyaliz tedavisindeki alternatiflerden biriside yavaş sürekli yöntemlerdir
214. Hiperkalemi ile ilişkili olarak aşağıdaki klinik yaklaşımlardan hangisi YALNIŞTIR?
a) Hiperkalemi durumlarında diyetteki potasyumun azaltılması, asidozun önlenmesi ilk uygulanacak tedavilerdendir
b) Plazma potasyum düzeyinde hafif artış olduğunda diyetteki potasyum alımında kısıtlama ve potasyum değiştirici reçineler (Kayeksalat) önerilir
c)Serum potasyum düzeyi 6 mmol/L üzerinde ise ve EKG değişiklikleri varsa hiperpotasemi için hastanın klinik durumuna göre acil tedavi seçenekleri: hasta monitorize edilerek çok yavaş bir şekilde kalsiyum glukonat infizyonu, intravenöz sodyum bikarbonat infizyonu, dektroz içinde kristalize insülin infüzyonu, salbutamol ve hemediyaliz tedavisidir.
d) Oligürisi olmayan hastalarda lup diüretikleri ( furosemid) kullanılabilir
e)Hiperkalemi, hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyon değildir
215. Kronik diyaliz tedavisine başlamak için en objektif parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serum kalsiyum değeri
b) Ürik asit değeri
c) Glomerüler Filtrasyon değeri (Kısa MDRD formülüne göre)
d)Proteinüri miktarı
e) İdrarda protein /kreatinin oranı
216. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek (100 gr’da) Potasyum içerikli besindir?
a) Mercimek
b) Patlıcan
c)Muz
d) Kuru bamya
e) Portakal
217. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz için endikasyonlardan biri değildir?
a) Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (perikardit, ensefalopati gibi..)
b) Pumoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c) Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
d) Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e)Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz
218. Aşağıdakilerden hangisi yüksek etkinlikli diyaliz için söylenemez?
a) Hedef ultrafiltrasyon katsayısı > 10 ml/h.mmHg, KoA Üre > 450 ml/dk
b) Üre, kreatinin yanı sıra beta2 mikroglobulin gibi yüksek molekül ağırlıklı maddelerin klirensi yüksektir
c)Vücud kitlesi büyük hastalarda yüksek üre klirensi sağlar
d) İnflamasyonda, mortalite ve morbiditede azalma sağlar
e) Diyalizere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarını artırır
219. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemi ile ilişkili değildir ?
a) Derin tendon reflekslerinde azalma
b) Güçsüzlük
c)Solumun yetmezliği
d) EKG’ de T dalgasında sivrilik görülmesi
e) EKG’de U dalgası
220. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikli olarak hemolizi düşündürür?
a) Venöz sette kanın şarap rengini alması ve sırt ağrısı, nefes darlığı, göğüste ağırlık gibi belirtiler, hematokritte hızlı düşüş
b) Ödem
c) Hipertansiyon
d) Kramp
e) Polisitemi
221. Aşağıdakilerden hangisi resirkülasyon nedenlerinden bir değildir?
a) Stenoz
b) Fistül iğnelerinin birbirine yakın yerleştirilmesi
c) Kateter ile diyaliz
d) Fistül iğnelerinin aynı yönde yerleştirilmesi
e) Pseudoanevrizma
222. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz diyaliz nedenlerinden biri değildir?
a) Resirkülasyon
b) Düşük akım hızı
c)Sürekli kısa süreli diyaliz uygulanması
d)Yüksek metrekareli diyalizer kullanımı
e)Sürekli geçici kateter ile diyaliz
223. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?
a) Yüksek hematokrit
b) Kan ve kan ürünlerinin diyaliz sırasında verilmesi
c)Normalden az heparin verilmesi
d) Yüksek kan akım hızı
e) Diyaliz sırasında lipit içeren beslenme solüsyonlarının verilmesi

224. Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Multimedya filtre (Kum)-Yumuşatma filtresi-Karbon filtreler-Reverse ozmos
b) Reverse ozmos-Multimedya filtre (Kum)- Karbon filtreler -Yumuşatma filtresi
c) Yumuşatma filtresi- Reverse ozmos- – Karbon filtreler -Yumuşatma filtresi- Multimedya filtre (Kum)
d) Multimedya filtre (Kum)- Karbon filtreler–Yumuşatma filtresi- Reverse ozmos
225.Bir hastada diyalize yeni başlanması ile birlikte diyaliz sırasında ortaya çıkan baş ağrısı, kusma,irritabilite, deliryum, ajitasyon, konvulziyon, papil ödemi, kafa içi basınç artışı, beyin ödemi saptanması durumunda aşağıdaki koşullardan öncelikle hangisinden şüphelenilebilir?
a) Diyalizer reaksiyonu
b) Hava embolisi
c) Diyaliz disequlibrium sendromu
d) Sert su sendromu
e) Sepsis

226. Aşağıdakilerden hangisi eritropoietin tedavisine direnç nedenlerinden biri değildir?
a) İnfeksiyon, inflamasyon
b)Aliminyum toksisitesi
c)Hipertiroidi
d) Demir eksikliği
e)Hiperparatiroidizm
227. aşağıdakilerden hangisi reverse ozmoz (RO) su arıtma sisteminde günlük yapılması gereken testlerden değildir?
a) Endotoksin testi
b) pH (saf su)
c) İletkenlik
d) su sertliği
e)pH (ham su)
228. Diyaliz hastalarında aşağıdaki durumların hangisinde kalıcı kateterin çıkarılması gerekmez?
a) Sepsis bulguları
b) Nazal staf taşıyıcılığı
c) Tünel infeksiyonu
d) 72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş

229. Akut diyaliz uygulamasında, diyaliz dengesizlik sendromunu önlemek için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi UYGUN DEĞİLDİR?
a) Akut diyaliz uygulamasında enerjik diyaliz yapılmasından kaçınmak
b) BUN düzeyinin başlangıçta %50-60’dan fazla düşürülmesi
c) Plazma sodyum düzeyinden düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonlarından kaçınılmalıdır
d) Erişkinler için başlangıç hemodiyaliz rejiminde aşamalı bir yaklaşım uygulanır. ( Örneğin: Ardışık günlerde giderek artan yoğunluklarda birkaç kısa süreli tedavi ).
e) Kan akım hızı başlangıçta 150 ml/dk iken, her bir ardışık diyalizde 25-50 ml/dakika artırılır. Başlangıçta diyaliz süresi , 2 saat iken, ardışık diyalizlerde süre 4 saate ulaşana kadar tedrici olarak yavaş yavaş artırılır

230. Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan hipokalemi ile ilgili olarak YANLIŞ SEÇENEĞİ işaretleyiniz?
a) Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda hipokalemi, kardiyak aritmilere zemin hazırlaması ve bu nedenle ani ölüme neden olabilmesi nden ötürü çok tehlikelidir
b) Beslenme bozukluğu bulunan kronik böbrek yetmezlikli oligürik hastalarda hipokalemi bulunabilir
c)Akut hemodiyalize alınan normokalemik veya hipokalemik olgularda diyaliz sırasında yeterli potasyum düzeylerini korumak için diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu 4 mEq/L olarak ayarlanabilir
d) Hipokalemi, özellikle diyaliz programını düzenli sürdürmeyen, diyetle potasyumdan zengin besinlerin alımına dikkat göstermeyen ve konstipasyon problemi bulunan hemodiyaliz olgularının sık karşılaşılan bir sorunudur. Diyabetik hastalarda da sık rastlanılır. Önlenmesi ve tedavisinde , diyet ve potasyum bağlayıcı reçine olan kayeksalat ( ülkemizdeki benzer preparatı Antipotasyum Granül )kullanılabilir
e) Sürekli hemodiyalize alınan olgularda diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu 2-3 mEq/L olrak ayarlanabilir. Dijital alan hastalarda hipokalemi eşliğinde aritmi riski arttığından diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu 3 mEq/L olrak ayarlanabilir.
231. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden biri değildir?
a) Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması
b) Hipotonik diyaliz solüsyonu
c) Formaldehit , sodyum hipoklorit, kloramin, bakır veya nitrat ile kontamine diyaliz solüsyonu
d)Hafif-orta derece tuzlu beslenme
e) Bazı durumlarda pompanın düzensiz çalışmasıda hemolize yol açabilir
232.. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemolizden şüphe edildiğinde tedavi yaklaşımlarından birisi Değildir?
a) Kan pompası derhal durdurulmalıdır
b) Kan seti kapatılmalıdır
c) Kan hastaya geri verilmemelidir
d) Hiperpotasemi ve anemi tedavi edilmelidir. Hasta hospitalize edilmelidir. Önleme nedene yöneliktir, diyaliz solüsyonundan örnek alınıp incelenmelidir.
e) Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmelidir
233. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik reaksiyon nedenlerinden biri Değildir?
a) Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
b) AN 69 membranı
c) Kontamine diyaliz solüsyonu
d) 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
e) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması
234. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik reaksiyon tedavi yaklaşımlarından biri Değildir?
a) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması gereklidir
b)Etiyolojide etilen oksit allerjisi düşünülüyorsa, hastaya diğer diyalizlerinde gama veya buhar ile sterilizeedilmiş diyalizer kullanılmalıdır
c) Aksi kanıtlanana kadar, AN 69 membranla ACE inhibitörlerini birlikte kullanmamakta fayda vardır
d) İntravenöz demir başlanacak hastalarda Demir Dektran test dozu uygulaması yapmadan 100 mg intravenöz puşe uygulama yapmak
e) Heparin, burunda konjesyon, ürtiker, bronkospazm , anflaksi gibi pek çok reaksiyona yol açabilir. Bu akılda tutularak hastanın başka nedenlere bağlanmamış olan bir reaksiyonda heparinsiz diyaliz denenmelidir.
235. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından birisi değildir?
a) Hava Embolisi
b) Hemoliz
c) Disequlibrium sendromu
d) Amiloid depolanması
e) Göğüs ve sırt ağrısı
236. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin kronik komplikasyonlarından birisi değildir?
a) Anemi
b) Renal osteodistrofi
c) Aliminyum toksistesi
d) Renal kistler ( malignite ile birlikte veya malignitesiz)
e) Anaflaktik reaksiyonlar
237. Diyabetiklerde hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?
a) Diyalizden önce antihipertansif verilmemesi
b) Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yemenin engellenmesi
c) Asetatlı diyaliz tercih edilmesi
d) Diyalizat ısısının son bir saatte düşürülmesi
e) Düşük ayarlı UF
238 Aşağıdakilerden hangisi diyabetik diyaliz hastasında malnutrisyon nedenlerinden değildir?
a) Kötü glisemik kontrol
b) Bulantı, kusmaya yol açan gastroparezi
c) Tekrarlayan hipotansiyon nedeniyle diyaliz yetersizliği
d) Titiz kan şekeri kontrolü
e) Vasküler akses yetersizliğinin doğurduğu güçlükler
239. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında damar giriş yolu infeksiyonlarında potansiyel risk faktörlerinden değildir?
a) Düzenli ve yeterli ağız, diş bakımı ve hijyeninin sağlanması
b)Diyabet ve ileri yaş
c) Kötü hasta hijyeni
d)Damar giriş yolunun alt ekstremitede olması
e) Damar giriş yolu üzerinde travma, hematom, dermatit veya kaşıntı olması
240 HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol açabilir?
a) Hastalar arasında malzeme ve cihazların dezenfekte edilmeden kullanılması
b) Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı
c) Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi
d) Çoklu doz flakonlarının hasta istasyonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması
e) Hepsi doğru
241. Aşağıdakilerden hangisi diyalize bağlı amiloidoz risk faktörlerinden biri değildir?
a)Diyaliz süresi > 10 yıl
b) High-flux diyalizer
c)Biyouyumsuz membranlar
d) Kontamine diyalizat
e) Low-flux membran
242. Aşağıdakilerden hangisi Beta-2 mikroglobulin amiloidozun klinik belirtilerinden birisi değildir?
a) Karpal tünel sendromu
b) El bilekleri, omuz ve kalçada görülebilen destrüktif artropati
c) Tenosinovyit
d) Ailevi akdeniz ateşi
e) Servikal vertebralarda görülen destrüktif spondiloartropati
243. Epoietine tam olmayan yanıtın EN SIK NEDENİ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutlak yada fonksiyonel demir eksikliği
b) Mültipl myeleom
c) Aliminyum toksisitesi
d) Hemoglobinopatiler
e)Maligniteler
244. Online HDF uygulama şartları ile ilgili olarak DOĞRU seçeneği işaretleyiniz.
a) Ultrasaf su ( Online su sistemi) kullanılmalıdır
b) Online HDF cihazı kullanılmalıdır
c) Toz bikarbonat kullanılmalıdır
d) Biyouyumlu membran kullanılmalıdır
e) Hepsi doğrudur
245. Aşağıdakilerden hangisi acil hemodiyaliz endikasyonlarından birisi DEĞİLDİR?
a) Ağır ilaç, alkol intoksikasyonları
b) Ağır, tedaviye dirençli metabolik asidoz
c) Semptomatik üremi ( üremik perikardit, ensefalopati)
d) Hipoürisemi
e) Pulmoner ödem ve/veya hipertansiyona yol açan hipervolemi
246. Aşağıdakilerden hangisi kas krampları durumunda yapılacak tedavi yaklaşımlarından birisidir?
a) Acil tedavi intravasküler volümün artırılmasını amaçlar
b) Akut tedavide, izotonik sodyum klorür verilmesi, kramplar hipotansiyon ile birlikte ise hipotansyonu düzeltebilir, ama kramplar genellikle bir süre daha devam eder
c) Krampa hipotansyon eşlik ediyorsa Ultrafiltrasyon durdurulur
d) Hastanın kramp giren bacağına masaj yapılmasıda akut dönemde rahatlatıcıdır
e) Hepsi doğru

247. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK görülenidir?
a) Huzursuz ayak sendromu
b) Kalp tamponadı
c) Hipotansiyon
d) Kardiyak arrest
e) Disequilibrium sendromu
248. Diyaliz hipotansiyonunun nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, vazokonstriksiyonun sağlanamamasına bağlıdır?
a) Otonom nöropati
b) Antihipertansif tedavi
c) Gıda alımı
d) Bakteriyel sepsis
e) Hepsi
249. Diyaliz hastasında hipertansiyon ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi YANLIŞTIR?
a) Diyaliz hastalarında hipertansiyon görüldüğünde öncelikle hipervolemi düşünülür
b) Kaptoprile cevap veren hipertansiyon, hipervolemiktir
c) Bir kısım hastada sıvı çekilmesine rağmen kan basıncı yüksek kalır ( paradoksal hipertansiyon). Kardiyak indekslerin ve kontraktilitenin artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Volüm çekilmesine devam edilmelidir
d) Kaptoprile cevap veren hipertansiyonda hipereninemik hipertansiyon düşünülür
e) Hipervolemiye bağlı hipertnasiyonda ardışık diyaliz yapılır
250. Diyaliz sırasında anflaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin DOĞRU yaklaşımı işaretleyiniz?
a) Diyaliz hemen sonlandırlır
b) Kan setleri klempe edilir ve setlerdeki ve diyalizördeki kan, kesinlikle hastaya geri verilmez
c) Nazal oksijen verilir
d) Reaksiyonun şiddetine göre IV olarak antihistaminikler, bronkodilatatörler, steroidler ve adrenalin uygulanır. Gerekiyorsa kardiyopulmoner resusitasyon yapılır
e) Hepsi doğru
251. Diyalizat ısısındaki değişiklikler ile ilgili Doğru yanıtı işaretleyiniz.
a) Termostat bozukluğuna bağlı olarak diyalizat ısısı atrabilir veya azalabilir
b) Yüksek ısı olduğunda hastada vazodilatasyon, terleme, sıcaklık hissi olur
c) Sıcaklık dahada artarsa hemolize yol açabilir. Diyalizat ısısının 55 santigrat derecenin üzerine çıkması hemoliz, buna bağlı hiperpotasemi ve ölüme yol açar
d) Diyalizat ısısının düşmesi ise vazokonstriksiyon, titreme ve katekolamin salınımına yol açar
e) Hepsi doğru
252. Diyaliz hastasında kaşıntı varlığında tedavi ve önleme ile ilgili DOĞRU yaklaşım hangisidir?
a) Allerjik olduğu düşünülen kaşıntıda lokal veya sistemik antihistaminikli preparatlar kullanılabilir. İntravenöz lidokain de uygulanabilir
b) Hastalara ılık banyo ve duş önerilir. Diyaliz dışı zamanlarda cildi yumuşatıcı lanolin içeren preparatlar kullanmak gerekebilir. Kalsiyum fosfor metabolizması ile ilgili önlemleri almak gerekir
c) Diyalizördeki bazı maddeler bağlı olanlarda, kullanmadan önce allerjenleri uzaklaştırmak için diyalizörü daha fazla yıkamak, povidoniyota bağlı ise iğne yeri dezenfeksiyonunda başka maddeleri kullanmak gibi önlemler alınabilr.
d) Uyuz (Gale) varsa cildiye yardımıyla tedavisi yapılır
e) Hepsi doğru
253) Hemodiyaliz cihazında yüksek venöz basınç alarmı görülmesinin sebebi ne olamaz?
a. Set ve kapilde pıhtılaşma
b. Ven setinde meydana gelen bir kıvrılma
c. A – V Fistül yada diyaliz kateterinden yeterli akım sağlanamaması
d. Venöz fistül iğnesinin damar duvarına dayanması
a. e)Hiçbiri

254. Hava embolisi olduğunda neler yapılmalıdır?
a. Kan pompsı ve venöz hattın klempi hemen kapatılmalıdır.
b. Hemen izotonik ve oksijen verilmelidir
c. Hasta sol tarafa yatırılır
d. Ayakları kaldırılmalıdır
e. Hepsi

255. Venöz basınç T.M.P. ‘nın pozitif bileşeni olduğuna göre , venöz basınç yükseldiğinde hangi alarm görülür?
a) T.M.P.
b) Venöz basınç
c)Arterial basınç
d)Kan pompası alarmı
e)Kan kaçağı alarmı

256. Hemodiyaliz cihazında yüksek venöz basınç alarmı görülmesinin sebebi ne olamaz?
a- Set ve kapilde pıhtılaşma
b- Ven setinde meydana gelen bir kıvrılma
c- A – V Fistül yada diyaliz kateterinden yeterli akım sağlanamaması
d- Venöz fistül iğnesinin damar duvarına dayanması
e- Hiçbiri

257. Arteriyovenöz fistül kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. V fistül oluşturulduktan 4 – 8 hafta sonra kullanmak en uygundur
b. Arter iğnesinin fistül hattına en az 3 cm uzağa yerleştirilmesi uygundur
c. Ven iğnesinin ucu kalbe doğru olmalı ve fistül hattına en az 5 cm uzakta olmalıdır
d. Fistül ömrünü uzatmak için hep aynı segment kullanılarak fistül iğnesi yerleri değiştirilmemelidir
e. Fistüle yaklaşık 25.30 derece açı ile girilmelidir

258. Kan ve diyalizat neden zıt yönlerde akar
a. Arterial basıncı etkilememek için
b. TMP yi olumsuz etkilememek için
c. Uygun ultrafiltrat elde etmek için
d. Konsantrasyon farkını tüm membran yüzeyinde maksimum düzeyde tutabilmek için
e. Venöz basıncı etkilememek için

259. Hemoliz oluşumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır
a)diyaliz durdurulmalı
b)elektrolitler-asit baz durumu kontrol edilmeli
c)kan hastaya geri verilmeli
d)hemotokrit kontrol edilmeli
e)nedene göre tedavi ayarlanmalı

260. Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedeni değildir?
a)aşırı derecede ısınmış hemodiyaliz solüsyonu
b)hipertonik diyaliz solüsyonu
c)bozuk arter pompası
d)çamaşır suyu ile kontamine HDsolüsyonu
e)hipotonik HD solüsyonu

261. Hangi damarsal giriş yolu en sık stenoza neden olur?
a- AV fistül
b- AV greft
c- Subklaviyen katater
d- İnternal Juguler katater
e-Femoral ven katater
262. Diyazliz membranları solüt transport mekanizmaları hangisidir?
a- Diffüzyon
b- Ultrafiltrasyon
c- Konveksiyon
d- Absorbsiyon
e- hepsi

263. Aşağıdakilerden hangi durumlarda heparinsiz diyaliz yapmak gereklidir? Doğru olanı işaretleyiniz?
a- Perikarditli hastalarda
b- Trombositopenisi olanlarda
c- GİS kanaması olan veya yakın zamanda kanama hikayesi olanlarda
d- Peptik ülser, özefagus varisi, anjiodisplazik bulguları olanlara
e- hepsi

264. Hangisi akut diyaliz komplikasyonu değildir?
a- Kanama
b- Aritmi
c- Hava embolisi
d- B2 M amiloidozu
e- Disekilibrium sendromu

265. Aşağıdakilerden hangisi AV fistül komplikasyonu değildir?
a- Stenoz
b- Trombüs
c- Anevrizma
d- İnfeksiyon
e- Anemi

266. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa diyalize alınan bir hastanın diyaliz süresinin 2 saatten fazla olmasını gerektirir?
a. Hiperpotasemi
b. Zehirlenmeler
c. Hipervolemi
d. Metabolik Asidoz
e. Hiçbiri

267. Aşagıdakilerden hangisi diyalizat solusyonunda kesinlikle bulunmaz?
a. sodyum
b. potasyum
c. fosfat
d. asetat
e. glikoz

268. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sırasında solütlerin klirensini etkileyen faktördür?
a. diyalizörün etkinliği
b. kan akım hızı
c. diyaliz solüsyonu akım hızı
d. solütün moleküler ağırlığı
e. hepsi
269. Hangisi ultrafiltrasyonu etkileyen teknik etkilerden değildir?
a. Yetersiz T.M.P. basıncı
b. Kuf yetersizliği
c. Hidrolik sistemdeki arızalar
d. Diyalizat ısının düşük olması
e. Kanama pıhtılaşma zamaı

270. Hangi durumlarda diyalizat By-Pass olur?
a. Ven basıncı yükseldiğinde
b. Arterial basınç yükseldiğinde
c. Hipertansiyonda
d. Ajitasyonda
e. Diyalizat fizyolojik değerleri aştığında

271. Su arıtma Ünitesinde günlük kontrollerden aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Su sertliği kontrolü
b. Klor kontrolü
c. Fosfor kontrolü
d. İyon kontrolü
e. Hepsi

272. Aktif karbon filtresinde aşağıdakilerden hangisi tutulmaz?
a. Organik Maddeler
b. İnorganik Maddeler
c. Toksinler
d. Ca ve Mg
e. Klorominler

273. Hangisi diyalizin tanımıdır?
a. Çözünmüş moleküllerindiffüzyon yolu ile membrandan geçişi
b. Konvektif transportla moniyonik maddelerin membrandan geçişi
c. Hidrostatik etki ile su moleküllerinin geçişi
d. Absorban etki ile fosfat kliresi
e. Adsorban etki ile B12 transferi

274. Hangisi osmozun ifadesidir?
a. Azyoğun ortamdam çok yoğun ortama geçiş
b. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş
c. Hidrostatik geçiş
d. Pnömatik geçiş
e. Nötral geçiş

275. Aşağıdakilerden hangisi hemolizi etkileyen faktörlerden değildir?
a. Suyun kontamine olması
b. Aşırı pompa baskısı
c. Venöz basıncın yükselmesi
d. Makinenin iyi dezenfekte edilememesi
e. Diyaliz sıvısında Klor’un yüksek olması

276. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a. Resirkülasyon diyaliz etkinliğini azaltır.
b. Damar giriş yolundaki resirkülasyon, klirensi azaltır.
c. AV iğnesinin konumu resirkülasyonu etkilemez.
d. Damar giriş yolundaki resirkülasyonun fazla olması, damar giriş yolu ile ilgili bir problemin işaretidir
e. )Hiçbiri

277. Aşağıdakilerden hangisi EPO yan etkisi değildir?
a. Hiperkalemi
b. Kaşıntı – Döküntü
c. Trombosit sayısında azalma
d. Konvülsiyon
e. Hiçbiri

278. Hemodiyaliz esnasında üremik toksinlerin vücuttan kolaylıkla atılmasına etkisiz olan faktör hangisidir?
a. Membranın cinsi
b. Membranın yüzey alanı
c. Diyalizöre gelen kanın akım hızı
d. Diyalizatın Ca içerik miktarı
e. Hepsi

279. Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz gelşebilir. Akut hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?

a. Diyalize düşük pompa hızında devam edilmelidir.
b. Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalıdır.
c. Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır.
d. Diyalizat akım hızı arttırılıp, diyalizat ısısı düşürülmelidir.
e. Hepsi

280. Hangisi acil diyaliz endikasyonları arasında sayılmaz?

a.Hiperkalemi
b.Perikardit
c.Kontrol edilemeyen hipertansiyon
d.Hipernatremi
e.Hiperürisemi

281. Hangisi yanlıştır?

a.Diyaliz tam geçirgen,sentetik veya semisentetik bir membran aracılığı ile gerçekleşir.
b.Diyalizde solüt transferi diffüzyon ve ultrafiltrasyon ile olur.
c.Bir membranın suya karşı geçirgenliği Kuf (ultrafiltrasyon katsayısı) ile ifade edilir.
d.Hemodiyaliz ile proteine bağlı toksinlerin uzaklaştırılması plazmadaki serbest fraksiyon yüzdesine bağlıdır.
e.Solütün molekül ağırlığı arttıkça,diffüzyon hızı azalır.

282. Diyaliz dozunu arttırmak için hangisi yapılabilir?

a.Kan akım hızını artırmak
b.Diyalizat akım hızını artırmak
c.Diyaliz süresini artırmak
d.Diyaliz sıklığını artırmak
e.Hepsi

283. Akut hemodiyaliz istemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

a.İlk diyalizde kan üre azotu’nun (BUN) %70 azaltılması hedeflenmelidir.
b.Mümkünse ilk HD seansı 2 saati geçmemelidir.
c.Kan akım hızı daha düşük tutulmalıdır, mümkünse 200 ml/dk’ yı geçmemelidir.
d.Tercihan bikarbonatlı diyalizat kullanılmalıdır.
e.Akut HD durumunda, diyalizat akım hızı 500 ml/dk’dır.
284. Diyaliz membranları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a.Membranlar sellüloz,substite sellüloz,sellülosentetik ve sentetik yapıda olabilir.
b.Kuprofan,sellülosentetik yapıda bir membrandır.
c.Sellüloz yapıdaki membranlar kullanılarak yapılan diyalizlerde kompleman aktivasyonu daha daha sık görülür.
d.Membran yüzey alanı genellikle 0.8-2.1 m2’dir.
e.AN69,Beta-2 mikroglobulini adsorbe eden ve böylece diyaliz ile uzaklaştırmasını artıran yüksek akımlı membranlardandır.

285. Bir diyalizörün Kuf değeri 4,TMP değeri ise 200 mmHg olarak ayarlanan hastada,4 saatlik hemodiyaliz tedavisi ile toplam ne kadar sıvı çekilir?
a.3000 ml
b.3200 ml
c.2000 ml
d.4000 ml
e.4200 ml
286. Diyaliz esnasında kan kompartman basıncı (+50)mmHg iken,diyaliz kompartmanı basıncı kaç olmalıdırki TMP 400 olsun?
a.-350
b.+450
c.-300
d.+300
e.+350
287.Su arıtma sistemi elemanları aşağıda verilmiştir,doğru sıralama hangisidir?
1-Kum filtre
2-yumuşatıcı filtre
3-mikropartikül tutucu
4-karbon filtre
5-revers osmos
a.1-3-2-5-4
b.1-2-4-3-5
c.2-1-5-3-4
d.1-4-2-3-5
e.2-1-4-3-5
288-Geçici hemodiyaliz katateri yerleştirme yerleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

a.Subklavian vende,hasta konforu iyi ve uzun süreli kullanım imkanı olur
b.Femoral vende,hastanın hareketliliği kısıtlanır
c.Subklavian vende,stenoz ve yerleştirme ile ilgili komplikasyon oranı yüksektir.
d.Femoral geçici kataterler,bir aydan fazla tutulmamalıdır.
e.İlk tercih yeri, internal juguler ven olmalıdır

289.AV fistüller ve graftlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a.Genellikle dominan olmayan kola yapılır.
b.El bileğindeki radiosefalik ve dirsekteki brakiosefalik AV fistül en sık uygulanan iki tiptir.
c.Fistül oluşturulmasına mümkün olduğunca distalden başlanmalıdır.
d.AV fistül hemodiyalize başlanmadan 1 ay önce oluşturulmalıdır.
e.AV graftlar,AV fistüllere göre geniş yüzey alanı ve kolay kanülasyon avantajına sahiptir.

290. Diyaliz hastalarında en sık ölüm nedeni nedir?
a-enfeksiyonlar
b-elektrolit imbalansı
c-kardiyovasküler hastalıklar
d-GİS hastalıklar
e-ilaçlar
291.Aşagıdaki kardiyovasküler problemlerden hangisi acil diyaliz endikasyonudur?
a-MI
b-Kalp yetmezliği
c-üremik perikardit
d-aritmi
e-hipotansiyon
292. Diyaliz hastalarında perikarditin en sık nedeni nedir?
a-yetersiz diyaliz ve hipervolemi
b- tuberkülozis
c-viruslar
d- ilaçlar
e-MI

293. Aşagıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında sık görülen GİS sorunlardan değildir?
a-Bulantı
b-İştahsızlık
c-Dispepsi
d-Kabızlık
e-Kilo artışı
294. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında en sık karşılaşılan komplikasyondur?
a.Başağrısı
b.Kaşıntı
c.Ateş
d.Hipotansiyon
e.Kramp
295. Aşağıdakilerden hangisinin hemodiyaliz sırasında meydana gelen hipotansiyon tedavisinde uygulanmamaktadır?
a.Trandelenburg pozisyonu verilmesi
b.Ultrafiltrasyonun minumuma indirilmesi
c.%0.9 sodyum klorürün bolus verilmesi
d.%10 dekstrozun bolus verilmesi
e.Taze donmuş plazma verilmesi
296.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz indikasyonu değildir?
a.Ciddi trombositopeni
b.Aktif kanama
c.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim
d.Perikardit
e. Duodenal ülser
297.Diyaliz hastalarında günlül protein alımı ne kadar kısıtlamalıdır?
a.0.5 gram/kg
b.0.6 gram/kg
c.0.8 gram/kg
d.1.2 gram/kg
e.1.8 gram/kg
298-Hangisi katatere bağlı enfeksiyon sıklığını azaltmada kullanılan protokollerden değildir?
a-Personelin maske-eldiven kullanması
b-Kapaklar çıkarıldıktan sonra katater uçları povidon-iyodla silinmelidir
c-Katater kapakları çıkarılmadan önce povidon-iyod solüsyonlu gazlı bez ile örtülmesi
d-Katatere konsantre antibiyotik solusyonu enjeksiyonu-antibiyotik kilit tekniği
e-Tüm hastalara işlem öncesi tek doz proflaktik antibiyotik tedavisi başlanması
299. Hangisi hemodiyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol yöntemleri arasında yer almaz?
a. HBsAg (+) hastaların izolasyonu
b. HIV (-)/ HCV (+) hastalrın izolasyonu
c. Diyaliz makinelerinin % 1’lik sodyum bikarbonat (çamaşır suyu) ile temizlenmesi
d. HBsAg (+) hastalarda diyalize ‘reuse’ yasaklanması
e. Her 3-6 ayda bir HBsAg ve AntiHBsAg’ nin kontrolü

300. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz solüsyonunda bulunmaz?
a)Sodyum b)Potasyum c)Kalsiyum d)Fosfor e)Magnezyum

251-E
202-Y 252-E
203-D 253-C
204-B 254-E
205-D 255-A
206-C 256-C
207-B 257-D
208-C 258-D
209-E 259-C
210-D 260-B
211-A 261-C
212-B 262-E
213-D 263-E
214-E 264-D
215-C 265-E
216-D 266-B
217-C 267-C
218-E 268-E
219-E 269-E
220-A 270-E
221-E 271-C
222-D 272-D
223-D 273-A
224-A 274-A
225-C 275-B
226-C 276-C
227-A 277-C
228-B 278-D
229-B 279-C
230-D 280-D
231-D 281-A
232-E 282-E
233-E 283-A
234-D 284-B
235-D 285-B
236-E 286-A
237-C 287-E
238-D 288-D
239-A 289-D
240-E 290-C
241-B 291-C
242-D 292-A
243-A 293-E
244-E 294-D
245-D 295-E
246-E 296-E
247-C 297-D
248-E 298-E
249-B 299-B
250-E 300-D

Yazar Hakkında