Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4

Herkese Merhaba:
İnternet ortamında “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası-Resertifikası Sınav Soruları” hakkında neredeyse hiç soru paylaşımı yok. Bizde Hemodiyaliz Hemşirelerinin Resertifikasyon ve Sertifika sınavında sorulan soruları derli-toplu bir şekild paylaşmaya çalışacağız.

Not: Bize sınavlarda çıkabilecek Hemodiyaliz Sertifikası/Resertifikası Sınav Soruları göndermek isterseniz soruları mkacakcisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz soruları burada yayınlamaya çalışacağız.

  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5 İNDİR

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4

301. Hasta kanıyla temasa geçmiş olan kullanılmış diyalizattaki bakteri sayısı mililitrede ne kadar olmalıdır?
a. 2000 den az
b. 3000
c. 3500
d. 2000 den fazla
e. Hiçbiri

302. Kronik böbrek hastalığı tanısı ile izlenen hastalarda kreatinin klerensi ne kadar olunca AVF açılmalıdır?
a)15ml/dk b)20ml/dk c)30ml/dk d)40ml/dk e)50ml/dk

303. Aşağıdakilerden hangisi erken kateter komplikasyonu değildir?
a. Hemotoraks
b. Pnömotoraks
c. Hava embolisi
d. Enfeksiyon
e. Brakiyal pleksus yaralanması

304. Arteriyel hatta iğne fistülden……cm uzak olmalı, venöz hatta iğnenin vene giriş yerinin arteriyel hattın ….cm daha yukarısında olması uygundur. Yukarıdaki boşluklara neler gelmelidir?
a)5-10 b)2-4 c)3-5 d)1-2 e)1-4

305. Aşağıdakilerden hangisi AVF komplikasyonlarından değildir?
a. Hemotoraks
b. Yetersiz akım
c. Tromboz
d. Elde iskemi
e. Elde ödem

306. SLED diyalizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Düşük kan akım hızıyla yapılır
b. Yüksek diyalizat akım hızı uygulanır
c. Hipotansif yoğun bakım hastalarına uygulanır
d. Diyaliz süresi 5-8 saattir
e. Kalp yetmezliği olan hastalara uygulanır

307. Anemi hangi eksiklik durumlarında oluşmaz?
a. Demir eksikliği
b. Folik asit eksikliği
c. B vit eksikliği
d. Eritropoietin yetersizliği
e. A vit eksikliği

308. Yoğun ultrafiltrasyon hangi durumlarda uygulanmaz?
a. Sol ventrikül yetmezliği
b. Malign hipertansiyon
c. Hipertansif ensefelopati
d. Akut akciğer ödemi
e. Endokardit

309. Aşağıdakilerden hangisi hipogliseminin en önemli belirtilerindendir?
a. Hipotansiyon
b. Terleme ve şuur bulanıklığı
c. Kramp
d. Ateş ve titreme
e. Bulantı kusma

310. Etkin bir diyaliz yapmak için ne yapmalıyız?
a. Yüksek etkinlikli diyalizör kullanırız
b. Kan akım hızını artırırız
c. Diyalizat akım hızını artırırız
d. Resirkülasyonu engelleriz
e. Hepsi

311. Hemoliz geliştiğinde hangisi yapılmaz?
a. Kan pompası derhal kapatılır ve kan seti klemplenir
b. Hiperkalemi yönünden takip edilir
c. Kan seti ve diyalizördeki kan hastaya geri verilmez
d. Hemotokritte düşme yönünden takip edilir
e. Diyalize devam edilir

312. Sert su sendromu hangi elektrolitlere bağlı olarak gelişir?
a)Ca-Na b)K-Na c)Kurşun-Civa d)Na-Mg e)Ca-Mg

313. Depremlerde görülen Crush (ezilme) sendromunda hangi elektrolit bozukluğu görülür?
a. Hiperkalemi
b. Hipokalemi
c. Hipernatremi
d. Hiponatremi
e. Hiperkloremi
314. HCV enfeksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kan ürünleri HCV yönünden taranmalı
b. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı
c. Diyaliz tedavisi planlanırken hastanın HCV durumu göz önünde bulundurulmalıdır
d. HCV virüsü hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir
e. HCV virüsü nozokomial olarak bulaşmaz

315. Plevral effüzyon diyaliz hastalarında sık görülen problemlerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi plevral effüzyona neden olmaz?
a. Hipervolemi
b. Yetersiz diyaliz
c. Tüberküloz plörezi
d. Periton diyalizi hastalarında diyalizatın plevral boşluğa geçmesi
e. Yetersiz beslenme

316. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Diyaliz hastalarında akciğer ödeminin en sık nedeni hipervolemidir
b. Diyaliz hastalarında gelişen artritin en sık nedeni kristal birikimidir
c. Üremik ensefalopatinin tedavisi yeterli diyalizdir
d. Hemodiyaliz hastalarında aşırı sıvı alımı ileriki dönemlerde asit nedenidir
e. Yetersiz beslenme hastada hipervolemiye yol açar

317. Potasyum miktarı aşağıdakilerden hangisinde en azdır?
a)Yumurta b)Muz c)Patates d)Kavun e)Kuru meyveler

318. Hemodiyaliz hastalarına hangi aşı yapılmaz?
a. İnfluenza
b. Pnömokok
c. Hepatit B
d. Tetanoz
e. Kızamık

319. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında tedaviye bağlı olarak görülen ruhsal sorunlardan olamaz?
a. Depresyon
b. Tıbbi tedaviye uyumsuzluk
c. Cinsel fonksiyon bozukluğu
d. Rehabilitasyondaki zorluklar
e. Psikoz

320. Hastalar pnömokok için aşılandıktan sonra antikor titreleri ile takip edilmelidir. Koruyucu antikor titresi ne kadar olunca ikinci kez aşılanmalıdır?
a. 200ün altına inince
b. 10 un altına inince
c. 20 nin altına inince
d. 5 in altına inince
e. Sıfır olunca

321. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik parenteral beslenme endikasyonlarındandır?
a. Oral destekle düzeltilemeyen malnütrisyon
b. İlerleyici kilo kaybı
c. Birer ay arayla ölçülen serum albuminin düşük olması
d. Vücut ağırlığının standartların %90ından düşük olması
e. Hepsi

322. Diyaliz hastalarına hangi vitamin verilmez?
a. B1 vit
b. D vit
c. Folik asit
d. B6 vit
e. A vit

323. Hemodiyaliz hastalarında protein ihtiyacı ne kadardır (g/kg)?
a)1.2 b)2.1 c)0.75 d)0.50 e)3.1

324. Alüminyum birikimine bağlı olarak aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi görülür?
a. Ensefalopati
b. Demir eksikliği
c. Hiperkalemi
d. Kramp
e. Sivri T dalgası

325. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin temel fonksiyonları arasında değildir?
a-Sıvı elektrolit dengesinin korunması
b-Hormon üretimi ve metabolizmasına katkısı
c-İlaçlar, toksinler ve metabolitlerinin detoksifikasyonunun atılımı
d-Kortizol sentezi

326. Aşağıdakilerden hangisi nefronların temel işlevleri arasındadır?
a-Glomerüler filtrasyon
b-Tübüler reabsorbsiyon
c-Tübüler sekresyon
d-Hepsi

327. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekte üretilir?
a-Glukagon
b-D vitamini
c-İnsülin
d-Parathormon

328. Böbrek yetmezliğinin derecesinin belirlenmesinde kullanılan en önemli parametre hangisidir?
a-Üre değeri
b-Sodyum değeri
c-Glomerül filtrasyon değerinin ölçümü
d-Kreatinin değeri

329. Hangisi Kronik Böbrek Yetmezliği nedenleri arasında yer almaz?
a-Diabetik nefropati
b-Hipertansiyon
c-Glomerülonefrit
d-Miyokard enfarktüsü

330. Hangisi üremik semptomlardan değildir?
a-Halsizlik
b-Kaşıntı
c-Bulantı kusma
d- Eritemanodosum

331. Son dönem böbrek yetmezliğinden söz edebilmek için glomerüler filtrasyon hızı % kaç olmalıdır?
a-%15’in altı
b-% 25’in altı
c-%30’un altı
d-%40’ın altı

332. Diffüzyonu etkilemeyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a-Diyalizat akım hızı
b-Membran direnci
c-Solüt molekül ağırlığı
d-Diyalizat ısısı

333. Aşağıdakilerden hangisi akut diyaliz endikasyonu değildir?
a-Akut Böbrek Yetmezliği
b-Hipopotasemi
c-Kronik Börek Yetmezliği
d-Hiponatremi

334. Diyalizden sonra bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, kas güçsüzlüğü, hipotansiyon veya hipertansiyon ile seyreden klinik bir tablo aşağıdakilerden hangisinin düşündürür?
a-Hiperpotasemi
b-Anemi
c-Sert su sendromu
d-Anaflaksi

335. Hangisi subklavian kateterin yerleştirilmesinde görülen erken komplikasyon değildir?
a-Pnömotoraks
b-Hemotoraks
c-Hava embolisi
d-İnfeksiyon

336. En çok stenoza sebep olan damar giriş yolu hangisidir?
a-İnternal juguler kateter
b-Subklavien kateter
c-Kalıcı kateter
d-AV greft

337. Uygun damarlar kullanılıp iyi bir bakım yapıldığında diyaliz esnasında yapılan uygulamalara dikkat edildiğinde en uzun kalıcılığı olan damar giriş yolu hangisidir?
a-İnternal juguler ven
b-AV Fistül
c-AV Greft
d-Kalıcı kateter

338. Aşırı negatif basınç ortaya çıktığında makine alarm verir, kan pompası durur diyalizöre yetersiz kan gelir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-Hipertansiyon
b-Arteriyel kan hattında, sette kıvrılma
c-Hipotansiyon
d-Arteriyel iğne pozisyon bozukluğu ve pıhtılaşma

339. Hava embolisi, diyaliz esnasında görünen ciddi komplikasyonlardır. Başlıca hava giriş yerleri nerelerdir?
a-Arteriyel iğne tarafı
b-Set bağlantı yerleri
c-Kan pompası etrafından geçerken ezilmiş kan seti
d-Hepsi

340. Hangisi kondüktivite artışının nedeni değildir?
a-Su basıncının düşmesi
b-Oranlama pompasındaki arıza
c-Bidondaki konsantre diyalizatın tükenmiş olması
d-Hepsi

341. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından değildir?
a-Disequılıbrıum sendromu
b-Kaşıntı
c-Bulantı kusma
e-Hipertansiyon

342. Hemodiyalizin ciddi komplikasyonlarından olan hava embolisi gelişen hastaya hangisi yapılmamalıdır?
a-Hasta sırt üstü sağ tarafına, göğüs ve baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır
b-Kan pompası durdurulup, ven seti klempe edilmelidir
c-% 100 oksijen maske ile verilmeli yada entübe edilmelidir
d-Hasta sırt üstü sol tarafına, göğüs ve baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır

343. Hangisi aneminin belirtileri arasında değildir?
a-Çarpıntı
b-İştahsızlık
c-Senkop
d-Eritrositlerin yaşam süresinin kısalması

344. Hangisi hemodiyalizde kardiyovasküler komplikasyonları arasında değildir?
a-Hipertansiyon
b-Perikardit
c-Sol ventrikül hipertrofisi
d-Hipervolemi

345. Hemodiyaliz hastalarında hedef hematokrit değeri nedir?
a-% 25-29
b-% 30-33
c-% 35-39
d-% 40-45

346. Hangisi böbrek yetmezliğinde anemi nedenlerinden biri değildir?
a-Yetersiz diyaliz
b-Hiperparatiroidi
c-Demir eksikliği
d-Hipertansiyon

347. Eritropoetin tedavisinin yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tromboembolik olaylar
b-Hiperpotasemi ve hiperfosfatemi
c-Hipertansiyon
d-Hepsi

348. Acil hemodiyalizde ilk diyaliz süresi ne kadar olmalıdır?
a-1-2 saat
b-2-3 saat
c-3-4 saat
d-4 saat

349. Heparinsiz hemodiyaliz hangi durumlarda uygulanır?
a-GİS kanaması olanlar
b-Perikarditi olan hastalar
c-Yeni operasyon geçirmiş yada geçirecek olanlar
d-Hepsi

350. Pıhtılaşmayı arttıran faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a-Htc yüksekliği
b-Ultrafiltrasyonun fazla olması
c-Düşük kan akım hızı
d-Hepsi

351. Hemoliz gelişen bir hastaya uygulanması gereken işlem nedir?
a-Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalıdır
b-Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan hastaya verilmemeli atılmalı,gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır
c-Diyalize düşük pompa hızı ile devam edilmelidir
d-Diyalizat akım hızı arttırılmalıdır

352. Blood-leak alarmının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-Arter basıncının düşmesi
b-Tmp’ nin düşmesi
c-Diyalizörden diyalizata kan kaçağının olması
d-Venöz basıncın yükselmesi

353. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Hepatit B çift doz 0-1-6 aylarda yapılır
b-Pnomokok yılda iki kez yapılır
c-İnfluenza 6 ayda bir yapılır
d-Hepsi

354. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a-Resirkülasyon diyaliz etkinliğini azaltır
b-Resirkülasyonun fazla olması, damar giriş yolu ile ilgili bir problemin işaretidir
c-Damar giriş yolundaki resirkülasyon klirensi azaltır
d-AV iğnesinin giriş konumu resirkülasyonu etkilemez

355. İzolu UF’ nin amacı nedir?
a-Yüksek akımlı hemodiyaliz yapmak
b-Sıvı çekimini kolaylaştırmak
c-Heparinsiz diyaliz yapmak
d-Potasyum seviyesini düşürmek

356. Crush sendromunda hastanın ölümüne sebep olan elektrolit bozukluğu hangisidir?
a-Hipopotasemi
b-Hiponatremi
c-Hiperpotasemi
d-Hipernatremi

357. Hangisi diyaliz yeterliliğini gösteren ölçütlerden değildir?
a-Az protein alınması
b-Sık transfüzyon gereksinimi
c-Hematokritte azalma
d-Enerji fazlalığı

358. Hemodiyalizde minimum KTV hedefi nedir?
a-0,8
b-1,2
c-1,5
d-1,8

359. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Renal yetmezlik ilerledikçe böbreğin sodyum atma kapasitesi artar
b) GFR 5ml/dk altına indiği zaman hiperkalemi problem olmaya başlar
c) Renal yetmezlik ilerledikçe plasma bikarbonat miktarı artar
d) GFR düşmeye başladığı andan itibaren renal tübüllerden fosfor atılımı artar
e) Üre protein metabolizmasının son ürünüdür ve böbrekte bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşur

360. Extrasellüler sıvının ana iyonları nelerdir?
a. Ana katyon klor ve bikarbonat,anyon sodyum
b)Ana katyon magnezyum ve potasyum,anyon organik fosfatlar ve protein
c) Ana katyon sodyum,anyon klor ve bikarbonat
d)Ana katyon organik fosfatlar ve protein,anyon magnezyum ve potasyum
e)Hiçbiri

361. Aşağıdakilerden hangisi akut diyaliz endikasyonlarından değildir?
a. Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen volum fazlalığı
b. Tıbbi tedaviyle düzeltilemeyen hipokalsemi
c. İleri dönem üremik ensefalopati
d. Ağır metabolik asidoz
e. İlaç ve mantar intoksikasyonları

362. Standart bikarbonat diyalizat içerikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ph değeri 7,1-7,3 arasında değişir
b. 30-38 meq/L bikarbonat içerir
c. 135-145 meq/L sodyum içerir
d. 2,5-3,5 meq/L kalsiyum içerir
e. PCO2 düzeyi 5-20 mmhg dir

363. Aşağıdakilerden hangisi HD sırasında ortaya çıkan komplikasyonlardan değildir?
a. Karın ağrısı
b. Konvülziyon
c. Perikardiyak tamponat
d. Hemoliz
e. Hava embolisi

364. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz esnasında toksik maddelerin atılmasını etkileyen faktörlerden değildir?
a. Kan akım hızı
b. Diyalizat akım hızı
c. Diyalizatın ısısı
d. Membranın yapısı
e. Solütlerin yapısı

365. Aşağıdakilerden hangisi semisentetik diyalizer membranlarındandır?
a. Polisülfan
b. Polikarbonat
c. Sellülozasetat
d. Poliakrilonitril
e. Polimiksin

366. Aşağıdakilerden hangisi yüksek venöz basınç sebeplerindendir ?
a. İğne çapı ile kan akım hızı arasındaki uyumsuzluk
b. Arteriyal hatta pıhtılaşma veya kıvrılma
c. Uygun yerleştirilmemiş venöz iğne
d. Filtrede pıhtılaşma
e. Hiçbiri

367. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz için damar giriş yollarından değildir ?
a. Arteriyovenöz fistül
b. Arteriyovenöz greft
c. Kalıcı kateter (Perm Cath)
d. Aortafemoral by-pass
e. Perkütan venöz kanül

368. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz membranları için söylenemez ?
a. Büyük çoğunluğu tekstil endüstrisinde kullanılan liflerden elde edilmektedir.
b. High-flux membran ultrafiltrasyon hızı en az olan membranlardandır
c. Membranlar sellülozik ve non-sellülozik olmak üzere ikiye ayrılır
d. Hepsi
e. Hiçbiri

369. Fistül girişinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. İğne giriş yerleri betadin ile silindikten sonra 5-10 dakika beklenir.
b. Radiosefalik fistüllerde her iki iğne fistülden çıkan aynı venüzerine yerleştirilir
c. Arteriyal iğne proksimale doğru yerleştirilir.
d. Arteriyal iğne A-V anastomoz bölgesinden en az 3 cm uzağa yerleştirilmelidir
e. A-V graft varlığında 45 derecelik bir açıyla girilir.

370. Aşağıdakilerden hangisi kan akım hızı yetersizliği nedenlerinden değildir?
a. Arter setinde kıvrılma
b. Hastanın arteriyal kan basıncının düşmesi
c. Arter iğnesinin damardan çıkması
d. Küçük venöz iğne (16 gauge) kullanılması
e. Kolun pozisyonuna bağlı olarak giriş yolunun kollebe olması

371. Hemodiyaliz işleminin sonlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
a. İlk olarak kan pompası durdurulur
b. Set içerisindeki kan hastaya geri verilir
c. Önce arter iğnesi sonra ven iğnesi çıkarılır
d. Çıkarma işlemi sırasında kan pompası 250 ml/dk hızla çalıştırılır
e. 100-200 ml serum fizyolojik kullanılır(Komplikasyon yoksa )

372. Hipotansiyon tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
a. Ayakları 30 derece yukarı kaldırmak
b. Kuru ağırlığı arttırmak
c. Ultrafiltrasyonu durdurmak
d. Hipotonik solüsyon vermek
e. Diyaliz sırasında gıda alımını önlemek

373. Aşağıdakilerden hangisi KBY de anemi nedenlerinden değildir?
a. Plasmada mevcut olan üremik toksinler
b. Eritropoetinin yetersiz salınımı
c. Sekonder hiperparatroidism ile kemik iliğinde fibrozis artmasına bağlı eritropoetinin inhibisyonu
d. Gastrointestinal sistemden demir emiliminin azalması
e. Androjenlerin kan düzeyinin artması

374. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon nedenlerinden değildir ?
a. Renin-angiotensin sistemi aktivasyonu
b. Hiperkalsemi
c. Sodyum ve sıvı birikimi
d. EPO kullanımı
e. Hiponatremi

375. Aşağıdakilerden hangisi geç dönem fistül komplikasyonlarından değildir?
a. Stenoz
b. Kanama
c. Yetersiz akım
d. Psödoanevrizma
e. Kalp yetmezliği

376. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir ?
a. Hemoliz
b. Hiperlipidemi
c. Alerjik döküntü
d. Kaşıntı
e. Hipofosfatemi

377. Solütlerin geçişi hangi yolla olur ?
a. Osmoz – diffüzyon
b. Diffüzyon – ultrafiltrasyon
c. Perfüzyon
d. Ultrafiltrasyon
e. Hiçbiri

378. Aşağıdakilerden hangisi KBY’de görülmez?
a. Hipokalsemi
b. Hiponatremi
c. Hiperfosfatemi
d. Hipofosfatemi
e. Hiperkalemi

379. Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinin yan etkilerindendir ?
a. Hipotansiyon
b. Kırmızı göz sendromu
c. Nistagmus
d. Konvülsiyon
e. Trombositopeni

380. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a. Hemodiyalizde kan ve dayalizat arsındaki atık ürünlerin konsantrasyon farkını,diyalizerin her yerinde maksimum düzeyde tutmak için dayalizat akış yönü,kan akış yönü ile aynı yöndedir
b. Ultrafiltrasyon ozmotik ultrafiltrasyon olarak bir şekilde gerçekleşir
c. Bir toksin ne kadar az proteine bağlanmış ise plazmadan temizlenmesi o kadar az olacaktır
d. Membranı ince ve porları geniş olan membranın solüt geçirgenliği azdır.
e. Hiçbiri

381. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Diyaliz :Yarı geçirgen bir zar vasıtasıyla yüksek konsantrasyondaki bazı solütlerin düşük konsantrasyondaki geçiş yöntemidir.
b. Osmotik Ultrafiltrasyon :Suyun iki kompartman arasında solüt konsantrasyonu yüksek olan taraftan düşük tarafa geçmesi olayına denir
c. Ultrafiltrasyon :Yarı geçirgen bir membrandan suyun hidrostatik ve osmotik güçlerle itilmesi ile olur
d. Diffüzyon :Moleküllerin rastgele hareket etmesi ile solütlerin bir kompartmandan diğerine geçişi ile olur
e. Hepsi

382. AV fistül ve graftlerdeki stenoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Fistül ve graftteki thrilin karekter değiştirmesi stenoz düşündürür.
b)Venöz basınç, kan akımı 200ml/dk iken HD ilk 2-5 dk içinde ölçülmeli
c)Venöz basınç ölçümü yapılırken aynı kalınlıkta iğne kullanılması gerekmez.
d)En az 3 venöz basınç ölçümünden sonra stenoz tanısı konulur
e)Stenoz tedavisinde balon anjioplasti ve stent uygulanır.

383. Aşağıdaki durumların hangisinde fistül kapanma olasılığı yüksektir?
a. HT
b. Hipernatremi
c. Hiperpotasemi
d. Hipotansiyon
e. Anemi

384. Yanlışı seçiniz
a. Diyalizerler hastanın boyut ve kilosuna göre seçilmelidir.
b. Diyalizerle glukoz kaybedileceği için özellikle diyabetiklerde hipoglisemi gelişebilir.
c. HD hastalarında katabolizma arttığı ve diyalizerle kayıp olduğu için diyetle alınan protein 1.2 g/kg/gün kalori 35-40 kcal/kg/gün olmalıdır.
d. HD sırasında kas krampları geliştiğinde 300-350 cc % 3’lük NaCl infüzyonu yapılmalıdır.
e. Hastaya göre küçük yüzey alanlı diyalizer pıhtılaşma riskini artırır

385. Doğruyu Seçiniz.
a. Asetatlı diyaliz solusyonları özellikle kardiyovasküler hastalığı olanlarda tercih edilmelidir.
b. HD sırasında ateş yükselmesi daima enfeksiyon anlamına gelir
c. Diyaliz yeterliliğinin saptanmasında Kt/v, URR ve TAC urea değerleri en önemli kriterlerolup serum albumin düzeyi gibi değerlerin önemi yoktur.
d. Hemodiyaliz hastalarının % 75-80’inde sıvı fazlalığına bağlı hipertansiyon vardır. Bunlarda kuru ağırlığa ulaşılarak KB kontrol altına alınabilir.
e. Diyalizatlar mutlak steril olmalıdır.

386. Doğruyu Seçiniz
a. Kronik dilyaliz hastalarında hepatit B ve C sıklığı artmakla birlikte tüberküloz sıklığı normal toplumdakilere benzerdir.
b. Eritropoetin tedavisinde esas hedef Hb ve Hct değerlerini normale getirmektir.
c. Hemodiyaliz sırasında özel durumlarda (gastrointestinal kanama, serebral kanama) heparinsiz diyaliz uygulanmalıdır.
d. Hemodiyaliz başlangıcında midadrine verilmesi etkisizdir.
e. Sık hipotansiyon gelişen hastalarda yüksek akımlı diyaliz uygulanmalıdır.

387. Doğruyu seçiniz
a. Eritropoetin tedavisine yanıtsızlığın en önemli nedeni hastalardaki demir eksikliğidir. Bunedenle her diyaliz sonrası sürekli olarak parenteral demir vedilmelidir.
b. Serum PTH düzeyi vit D dozunun ayarlanmasında önemlidir
c. Diyaliz hastalarında hiperfosfatemiyi önlemek için her yemekten 2 saat sonra düzenliolarak kalsilyum karbonat, sitrat gibi ilaçlar verilmelidir.
d. Diyaliz hastalarında diyetle kırmızı et yerine tavuk, balık eti gibi beyaz et tercih edilmelidir.
e. Hemodiyalizle kayıp ve diyet uygulamaları nedeni ile hastalarda yüksek doz C vitamin desteği şarttır.

388. Hangisi hemodiyaliz makinalarında kan dolaşım monitörleri değildir.
a. Arteriyel basınç monitoru
b. Hava dedektörü
c. Konduktivite monitoru
d. Venöz basınç dedektörü
e. Hiçbiri

389. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hipotansiyonunun nedeni değildir?
a. Yüksek sodyumlu diyalizat
b. Asetat diyalizi
c. UF hızı değişikliği
d. Hemoliz
e. Hiçbiri

390. Aşağıdaki faktörlerden hangisi ven basıncı monitörü alarmına neden olmaz?
a. Fistül darlığı
b. Sette kıvrılma
c. Kan basıncı artışı
d. Filtrede pıhtılaşma
e. Diyaliz iğnelerinin kalın olması

391. Doğruyu seçiniz ?
a. İlk diyalize girecek olan hastaya 4 saat diyaliz uygulanmalıdır.
b. Asetatlı diyaliz solusyonu hipotansiyona neden olmaz
c. Antikoagülasyonda heparin kullanılır
d. Diyaliz solusyonları fosfor içerir
e. Hiçbiri

392. Hangisi hemodiyalizin kronik komplikasyonudur?
a. Hipotansiyon
b. Başağrısı
c. Amiloidozis
d. Göğüs ağrısı
e. Vücut ısısında artış

393. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen hemodiyaliz komplikasyonudur?
a. Hipotansiyon
b. Disequilibrium sendromu
c. Anaflaktik şok
d. Hemoraji
e. Kalp tamponadı

394. Diyalizat ısısındaki artışlarda hangisi veya hangileri görülebilir.
a. Hemoliz
b. Hiperpotasemi
c. Vücut ısısında artma
d. Vazodilatasyon
e. Hepsi

395. Anaflaktik reaksiyonlarda yapılması gerekenler.
a. Solunum yolu açık tutulmalı ve oksijen verilmeli
b. Hasta sırt üstü ve baş aşağı yatırılmalı
c. Adrenalin hazırlanmalı
d. IV sıvı verilmeli
e. Hepsi

396. Yanlış olanı işaretleyiniz
a. Arteryel hatta iğne fistülden 3 cm uzakta olmalı
b. Venöz hatta iğre fistülden 5 cm uzakta olmalı
c. Ağrı için lokal anestezikler kullanılabilir.
d. Sürekli aynı yerden girişim yapılması anevrizma gelişimine yol açabilir.
e. 150-200 ml/dk kan akım hızı ile etkin bir diyaliz yapılabilir.

397. A-V fustüle bağlı gelişebilen komplikasyonlar:
a. Elde ödem
b. Elde iskemi
c. Tromboz
d. Enfeksiyon
e. Hepsi

398. Aşağıdaki seiçeneklerden hangisi diyaliz hastalarında beslenme durumunu değerlendirmede kullanılmaz ?
a. Serum albumin düzeyi
b. AST, ALT değerleri
c. Orta kol cevresi
d. Serum prealbumin düzeyi
e. Beden kitle indeksi

399. Hemodiyaliz hastalarında en sık gelişen akut komplikasyon hangisidir ?
a. Hipotansiyon
b. Şuur bozukluğu
c. Diyalizer reaksiyonu
d. Bulantı-kusma
e. Hava embolisi

400. Diyalizerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden doğruyu seçiniz
a. En iyisi kuprofan membranlardır
b. Yetişkinlerde hastaya sabit yüzey alanı kullanılmalıdır.
c. Yüksek akımlı, yüksek geçirgenlikli diyalizer kullanıldığında aminoasit kaybı artar.
d. Düşük yüzey alanı kullanıldığında pıhtılaşma riski az olduğu için antikoagülan ihtiyacı azalır.
e. Heparinsiz diyaliz için özellikle polimetil-metakrilat diyalizer kullanılmalıdır.

 

301-A 351-B
302-B 352-C
303-D 353-A
304-C 354-D
305-A 355-B
306-B 356-C
307-E 357-D
308-E 358-B
309-B 359-B
310-E 360-C
311-E 361-B
312-E 362-E
313-A 363-A
314-E 364-C
315-E 365-C
316-E 366-B
317-A 367-D
318-E 368-B
319-E 369-C
320-A 370-D
321-E 371-D
322-E 372-D
323-A 373-E
324-A 374-E
325-D 375-B
326-D 376-A
327-B 377-B
328-C 378-D
329-D 379-D
330-D 380-E
331-A 381-B
332-D 382-C
333-B 383-D
334-C 384-D
335-D 385-D
336-B 386-C
337-B 387-B
338-A 388-C
339-D 389-E
340-C 390-D
341-E 391-C
342-A 392-C
343-D 393-A
344-D 394-E
345-B 395-E
346-D 396-E
347-D 397-E
348-B 398-B
349-D 399-A
350-D 400-C

Yazar Hakkında