Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5

Herkese Merhaba:
İnternet ortamında “Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası-Resertifikası Sınav Soruları” hakkında neredeyse hiç soru paylaşımı yok. Bizde Hemodiyaliz Hemşirelerinin Resertifikasyon ve Sertifika sınavında sorulan soruları derli-toplu bir şekild paylaşmaya çalışacağız.

Not: Bize sınavlarda çıkabilecek Hemodiyaliz Sertifikası/Resertifikası Sınav Soruları göndermek isterseniz soruları mkacakcisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz soruları burada yayınlamaya çalışacağız.

  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-1 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-2 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-3 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-4 İNDİR
  • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5 İNDİR

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası/Resertifikası Soruları Test-5

401. Son dönem böbrek yetmezliği ile ilgili yanlışı işaretleyiniz
a. Diyaliz ve transplantasyon yapılması gereken dönem
b. Kreatinin klirensi ≤ 15 ml/dk olmasıdır.
c. Bu dönemde metabolik asidoz mevcuttur.
d. Tedavi edilmeyen hastalarda serum fosfor düzeyi yüksek, kalsiyum ve parathormon düşüktür.
e. Anemi en sabit bulgudur.

402. Diyaliz esnasında gelişen en sık komplikasyon hangisidir ?
a. Antikoagülanlara bağlı kanama
b. Hipoglisemi
c. Hipotansiyon
d. Göğüs ağrısı
e. Anaflaktik reaksiyon

403. Hemodiyaliz sırasında sıklıkla hipotansiyon gelişen hastalarda aşağıdakilerden hangisi doğru yaklaşımdır ?
a. Diyaliz esnasında yemek yemesi önerilir.
b. Diyalizat sıvısının ısısı yükseltilir
c. Bikarbonat diyalizattan asetatlıya geçilmeli
d. Hemodiyaliz süresi uzatılarak yavaş ultrafiltrasyon yapılır.
e. Diyalizat sodyum konsantrasyonu azaltılmalıdır.

404. Hemodiyaliz hastalarında aşagıdakilerden hangisi hemolize neden olmaz
a. Diyalizat ısısının yüksek olması
b. İnce iğne ile yüksek akım hızında diyaliz uygulanması
c. Plazmanın dezenfektanlarla karşılaşması
d. Sette kan pompası uyumsuzluğu
e. İntravenöz heparin verilmesi

405. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz işlemi arasında difüzyonu azaltır?
a. Membranın her iki tarafı arasında konsantrasyon gradyenti artışı
b. Diyaliz membran kalınlığının azalması
c. Solütlerin molekül ağırlığının artışı
d. Diyaliz membran porlarının büyük olması
406. Aşağıdakilerden hangisi ultrafiltrasyonu artırır?
a. Diyalizat içindeki potasyum miktarının artışı
b. Transmembran basıncının fazlalığı
c. Diyaliz membran porlarının azlığı
d. Kuf (ultrafiltrasyon katsayısı) değerinin azlığı
407. Aşağıdakilerden hangisi diyalizörlerin sterilizasyonu için kullanılmaz?
a)Gama ışınları
b)Etilen oksit
c)Buhar ile sterilizasyon
d)Sodyum hipoklorit
408. Etilen oksit ile sterilizasyonda hastada alerjik reaksiyon gelişirse hangisi yapılır?
a. 1000cc heparin verilip HD’ye devam edilir
b. Hastaya HD seti içindeki kan hemen verilir ve hasta diyalizden çıkarılır
c. Diyalizör 1500 cc SF ile yıkanır, diyalize devam edilir
d. Hiçbiri
409. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kuf değeri (ultrafiltrasyon katsayısı) sentetik membranlarda kuprofan membranlara göre daha yüksektir
b. Sentetik membranlar kuprofan olanlardan daha fazla UF sağlar
c. Sentetik membranlar daha biyouyumludur
d. Kuprofan membranlar daha pahalıdır
410. Aşağıdakilerden hangisi diyalizör tiplerindendir?
a)Hemofan
b)Kuprofan
c)Polisülfon
d)Hepsi
411. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sıvısı devresindeki monitörlerden değildir?
a)Sıcaklık sensörü
b)Kan kaçağı sensörü
c)İletkenlik sensörü
d)Heparin pompası
412. Aşağıdaki fistül iğnelerinden hangisinin çapı en geniştir?
a)14 gauge
b)15 gauge
c)16 gauge
d)20 gauge
413. Arteriyovenöz fistülde venöz hat iğneleri nasıl yerleştirilmelidir?
a. Arter iğnesi fistülden 3cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
b. Arter iğnesi fistülden 2cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
c. Arter iğnesi fistülden 5cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 5 cm uzakta
d. Arter iğnesi fistülden 5cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
414. Aşağıdaki vasküler giriş tiplerinden hangisi HD’de uzun süreli olarak kullanılmaz?
a. Arteriyovenöz greft
b. Arteriyovenöz fistül
c. Kalıcı venöz kateter
d. Geçici venöz kateter
415. Kuf değeri 3 mL/saat/mmHg olan bir hastada, 4 saatlik HD’de 2.4 L sıvı çekmek için transmembran basıncı kaç olmalıdır?
a)100 mmHg
b)200 mmHg
c)300 mmHg
d)400 mmHg
416. Arteriyel basınç monitörü alarm veriyorsa nedeni ne olamaz?
a. Hipotansiyon
b. Arteriyel sette kıvrılma
c. Arteriyel iğnenin damar duvarına yapışması
d. Fistülde anevrizma
417. HD esnasında gelişen hipotansiyona yaklaşımda ne yapılır?
a. Serum fizyolojik verilir
b. Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir
c. Ultrafiltrasyon azaltılır
d. Hepsi
418. Venöz basınç monitörü alarm veriyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a. Diyalizörde pıhtılaşma
b. Fistülde darlık
c. Sette kıvrılma
d. Hepsi
419. Aşağıdakilerden hangisi HD’nin akut komplikasyonlarından değildir?
a. Hipotansiyon
b. Bulantı-kusma
c. Göğüs ağrısı
d. Diyaliz amiloidozu
420. Diyalizde gelişen hipotansiyonun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a. Diyaliz öncesi alınan antihipertansif ilaç
b. Hastanın kuru ağırlığının altına düşmesi
c. Otonom nöropati
d. Düşük ultrafiltrasyon hızı
421. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde gelişen hipotansiyon nedenlerinden değildir?
a)Diyaliz esnasında gıda alımı
b)Diyalizatın ısısının yüksek olması
c)Diyalizden dört saat önce yemek yenmesi
d)Diyaliz esnasında hastada akut miyokart enfarktüsü gelişmesi
422. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Diyalizat akım hızı genelde 500-800 mL/dk’dir
b)Akut HD tedavisi verilecek hastalarda diyaliz solüsyonu 50 mg/dL dekstroz içermelidir
c)Kan akım hızı genelde 300-400 mL/dk’dir
d)Ultrafiltrasyon uzun sürede ve düşük volümde yapılırsa genelde hipotansiyon gözlenmez
423. Aşağıdakilerden hangisi kanama açısından yüksek riskli hastalardır?
a)Son bir ay içinde cerrahi müdahele geçirenler
b)Geçmişte peptik ülser kanaması geçirmiş olanlar
c)Perikarditi olanlar
d)Son 1 yıl içinde kafa travması geçirmiş olanlar
424. Hava embolisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Arter klempi kapatılır
b)Kan setinin venöz hattı kapatılarak pompa durdurulur
c)Oturan bir hastada hava doğrudan akciğerlere yönelir
d)Hava embolisi olmasın diye hasta sol tarafına yatırılıp göğüs ve baş aşağı getirilir
425. Heparinizasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kanama riski olan hastalarda bölgesel heparinizasyon yapılır
b. Bölgesel heparinizasyon için 100 IU heparine karşılık 1 mg protamin sülfat yapılır
c. Bölgesel heparinizasyonda heparin ven hattından 100 IU/ml ve protamin sülfat arter hattından 1mg/ml konsantrasyonda verilir
d. Hiçbiri
426. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde heparinizasyon için kullanılabilir?
a. Heparin
b. Prostosiklin
c. Sitrat
d. Hepsi
427. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Diyaliz hastalarına tek doz HBV aşısı yapılmalıdır
b)Diyaliz hastalarına çift doz HBV aşısı yapılmalıdır
c)İğne batması ile Hepatit C virüs bulaşma riski %10, HBV bulaşma riski %5-43’tür
d)HD ünitelerinde önerilen dezenfektan % 2’lik sodyum hipoklorit solüsyonudur
428. Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin başlıca nedeni nedir?
a)Eritropoietin eksikliği
b)Hemoliz
c)Demir eksikliği
d)Kan kaybı

429. Aşağıdakilerden hangisi “kan kaçağı”alarmına neden olur?
a)Venöz basıncın yükselmesi
b)Diyalizörden diyalizata kan geçmesi
c)Solüsyon girişlerinin ters takılması
d)Arter basıncının düşmesi

430. Kuru ağırlık nedir?

a. Hastanın HD sonrası kilosu
b. Hastanın HD öncesi kilosu
c. Elbisesiz kilosudur
d. Diyalize ilk başladığı günkü kilosu
e. Hastanın ödemsiz telekardiyografisinde kardiyomegalinin olmadığı, altına inilince hipotansiyon ve semptomların görülmediği ağırlıktır.

431. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz endikasyonu değildir?

a. Sıvı yüklenmesi
b. Şiddetli bulantı kusma
c. Metabolik asidoz
d. İlaç intoksikasyonu
e. Hiperfosfatemi

432. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi KBY ne yol açmaz?

a. Akut piyelonefrit
b. Analjezik nefropatisi
c. Kalp yetmezliği
d. Diyabetes mellitus
e. Hipertansiyon

433. İzole Ultrafiltrasyon nasıl yapılır?

a. Heparinsiz diyaliz yapılması
b. Hastanın tekli bir odada hemodiyaliz yapılması
c. Hastanın üresinin düşürülmesi
d. Diyaliz başladıktan sonra diyalizat kesilerek yalnızca sıvı çekimini sağlanması
e. Diyaliz sırasında izotonik vererek HD yapılması

434. Arter setinde kan akım yetersizliği nedeni hangisi değildir?

a. Arter iğnesinin damar dışına çıkması
b. Arter kan basıncının yüksek olması
c. Arter setinde kıvrılma
d. Damarda spazm oluşması
e. Arter kan basıncının düşmesi

435. KBY hastasına hangi vitamine gerek yoktur?

a. B12 vitamini
b. C vitamini (oskorbik asit)
c. K vitamini
d. Folik asit
e. D vitamini (calcitriol)

436. Hemodiyaliz hastasında yaşam kalitesini arttırmak için yapılması gerekli değildir?
a. Yeterli diyaliz tedavisi
b. Hospitalizasyon
c. Uygun ilaç tedavisi
d. Pisikolojik destek
e. Hasta eğitimi

437. Aşağıdakilerden hangisi heparinsiz diyaliz nedeni değildir?

a. GİS kanama öyküsü
b. Özofagus varisi öyküsü
c. Perikardit öyküsü
d. Hipertansiyon
e. Trombositopenisi olan hastalara

438. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkisi değildir?

a. Kaşıntı
b. Alerjik döküntü
c. Hipertansiyon
d. Trombositopeni
e. Hiperlipidemi

439. Aşağıdakilerden hangisi HD işlemi için kullanılmaz?

a. A-V fistül
b. İntraperitoneal kateter
c. Subklavien ven katater
d. İntrajugular ven kateter
e. A-V greft

440. Hemodiyalizde hepatitli hasta kanı ile kontamine olan bir bölgeye sırası ile hangi işlemler yapılmalıdır?

a. Eldiven giyme- Kağıt havlu ile kanı silme-Sabunlu su ile silme-%1 lik hipoklorit ile temizleme
b. Eldiven giyme-Sabunlu su ile silme-Hipoklorit ile temizleme- Kağıt havlu ile kurulama
c. Eldiven giyme-Çamaşır suyu ile temizleme
d. Eldiven giyme-Pamukla kanı silme-Savlon ile temizleme
e. Eldiven giyme-%1 lik hipoklorit ile temizleme-Kağıt havlu ile kurutma-Tekrar sabunlu su ile temizleme-Bölgeyi karantinaya alma

441. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ven basıncı nedenlerinden değildir?

a. Hipertansiyon
b. İğne çapının küçük olması
c. Diyalizerde pıhtı oluşması
d. Damar giriş yolunun venöz hattında stenoz olması
e. Venöz iğne veya sette pıhtılaşma

442. Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden değildir?

a. Aşırı ısınmış diyaliz solüsyonu
b. Hipotonik diyaliz solüsyonu
c. Diyaliz solüsyonunun formaldehit, çamaşır suyu, kloramin, bakır ve nitratla kontaminasyonu
d. Setin %5 Dextroz ile yıkanması
e. Yanlış kan transfüzyonuna bağlı hemoliz

443. Hemoliz gelişen hastada aşağıdakilerden hangisi ilk müdahaledir?

a. Oksijen verilir
b. Hastaya kanı verilip diyaliz derhal sonlandırılır
c. Kan pompası durdurulur ve setler klemplenir
d. Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
e. Hastaya kardiyopulmoner resustasyon yapılır

444. Hemodiyaliz hastalarında kan kayıplarını önlemek için alınacak önlemlerdir?
a. Fistül iğneleri çıkarıldıktan sonra yerine steril tampon ile basınç uygulanması
b. Diyaliz esnasında kanın diyalizer ve sette pıhtılaşmasını engellemek
c. Sık sık kan örneği almaktan kaçınmak
d. Diyaliz sonunda diyalizerde ve sette kan kalmasını önlemek
e. Hepsi

445. HD hastalarda üremik kaşıntıyı önlemek için hangisi yapılmamalıdır?

a. Yeterli diyaliz sağlanmalı
b. Antihistaminikler verilmeli
c. Nemlendirici kremler önerilir
d. Ilık banyo önerilir
e. Alkolle silinir

446. Aşağıdakilerden hangisi kronik diyaliz endikasyonu olarak kabul edilir?

a. GFR nin 10 ml/dk altında olması
b. Uyku hali
c. İştahsızlık
d. Ödem
e. Kalp yetmezliği

447. EPO tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. EPO tedavisi subkutan,intravenöz ve intraperitoneal uygulanabilir
b. Hastanın hemotokrit değeri %20 den düşük olmalıdır
c. Yeterli demir deposu bulunan hastalarda EPO tedavi dozu 75-150u/kg/hafta ile başlanır
d. Kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır
e. EPO tedavisine başlamadan önce vücut depo demir durumunun değerlendirilmesi

448. Aşağıdakilerden hangisi KBY nde anemi nedeni değildir?

a. Demir eksikliği
b. Yetersiz diyaliz
c. Eritropoetin yetersizliği
d. Hiperparatiroidi
e. Tuzsuz diyet

449. Diyalizat solüsyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a. Kreatinin
b. Kalsiyum
c. Magnezyum
d. Sodyum
e. Glikoz

450. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hemolizin sonucu değildir?
a. Bel ağrısı
b. Kas güçsüzlüğü
c. Hiperkalemi
d. EKG değişiklikleri
e. Hipopotasemi

451. Hiperfosfatemi aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna neden olmaz?
Yumuşak doku kalsifikasyonu
a. Aktif D vitaminine direnç
b. Parathormon düzeyinin baskılanması
c. Damar kalsifikasyonları
d. Hiçbiri

452. Hemodiyaliz sırasında başının dönmeye başladığını belirten hastanızın kan basıncını 60/40 mmHg olarak belirlediniz. Hastanın hemşiresi olarak aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmanız gerekir?
a. Derhal 150 ml %5 dekstroz infüzyonu
b. Hemodiyaliz sonlandırılır ve diyaliz hekimine haber verilir
c. Albumin (%10) 200 ml olarak infüze edilir
d. Ultrafiltrasyon hızı yavaşlatılır ve hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir
e. Derhal midodrine tablet verilir

453. Klirens ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
a. Diyaliz işleminin performansı
b. Bir maddeden birim zamanda temizlenen plazma miktarı
c. Plazmadan birim zamanda temizlenen madde miktarı
d. Diyaliz yeterliliği
e. Diyalizat akım hızı

454. Aşağıdaki durumlardan hangisinde bikarbonat diyalizatı kullanma zorunluluğu YOKTUR?
a. Ciddi asit-baz denge bozukluğu varlığı
b. Karaciğer yetmezliği
c. Polikistik böbrek hastalığı
d. Laktik asidoz
e. Asetat intoleransı

455. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz disekilibrium sendromunun önlenmesinde ROL OYNAMAZ?
a. Kan akım hızının düşük tutulması
b. Diyaliz seansının kısa tutulması
c. Ozmotik bir ajan uygulanması
d. Ultrafiltrasyon hızının yüksek tutulması
e. Diyalizör yüzey alanının küçük tutulması

456. Aşağıdaki hemodiyaliz membran materyalleri arasında biyouyumluluğu en az olanı işaretleyiniz.
a. Cuprophan
b. Polysulphone
c. Hemophane
d. Polyacrylonitrile (PAN)
e. Polymethylmethacrylate (PMMA)

457. Sert su sendromundan sorumlu element hangisidir?
a. Alüminyum
b. Fosfor
c. Kalsiyum
d. Bakır
e. Çinko

458. Arterialize olmuş damarların hemodiyaliz için ponksiyonu sırasında fistül hattından en az ne kadar uzakta ponksiyon yapılabilir (ponksiyon yapılmaması önerilen fistüle yakın mesafe)?
a. 10 cm
b. 15 cm
c. 5 cm
d. 2 cm
e. 20 cm

459. Hemodiyaliz için santral venöz kateteri bulunan bir hastadan kateterin çekilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi önerilen yaklaşımdır?
a. Hasta derin bir soluk verdikten sonra kateter çekilir.
b. Kateter hastanın normal solunumu sırasında çekilir.
c. Hasta derin soluk alıp tutarken kateter çekilir.
d. Kateter çekilirken hastaya soluk verdirilir.
e. Kateter çekilirken hastanın solunumunu sıklaştırması istenir.

460. Aşağıdakilerden hangisi eritropoetine direnç nedenidir?
a. Demir eksikliği
b. Hemodiyaliz yetersizliği
c. İnflamasyon
d. Hiperparatiroidi
e. Hepsi

461. Arteriovenöz fistül oluşturulduktan sonra venöz tarafın olgunlaşmasını arttırmak için aşağıdaki tavsiyelerden en doğru olanı işaretleyiniz.
a. Operasyondan sonraki gün üst kola turnike uygulamasına başlanılması.
b. Operasyondan sonraki gün turnike ve el egzersizlerine başlanılması.
c. Hastanın opere elini kalb seviyesinin üzerinde tutması.
d. Operasyondan bir hafta sonra turnike ve el egzersizlerine başlanılması.
e. Kol üzerine soğuk uygulama yapılması.

462. Bir hemodiyaliz hastası için kabul edilebilir prediyaliz serum potasyum değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.5-3.5. mEq/L
b. 3.5-5.5 mEq/L
c. 4.5-7.0 mEq/L
d. 2.5-4.5 mEq/L
e. 5.5-7.5 mEq/L

463. Aşağıdakilerden hangisi standart bir diyalizat içeriğinde yer almaz?
a. Sodyum
b. Kalsiyum
c. Magnezyum
d. Fosfor
e. Potasyum

464. Bir hemodiyaliz olgusuna Vankomisin uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a. Direkt olarak IV uygulanır.
b. IV olarak 100 cc serum fizyolojik içerisinde 1 saatte infüze edilir.
c. Böbrek yetmezliği varlığında ilacın yarılanma ömrü belirgin olarak uzar.
d. Diyaliz membranlarından diyalizabl değildir.
e. Gram pozitif koklara karşı elimizde mevcut en etkin antibiyotiklerden birisidir. Direnç gelişmemesi için dikkatli kullanılmalıdır.

465. Erişkin bir hemodiyaliz olgusunda günümüzde önerilen hedef hematokrit aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 33- 36
b. % 40- 44
c. % 28- 32
d. % 24-28
e. % 36-40

466. Kronik hemodiyaliz programındaki 52 yaşındaki bayan hastanızın hemodiyaliz seansının ilk saati sonunda kan basıncı 70 mmHg, nabzı 140/dk, filiform olarak bulunuyor. Boyun venleri belirgin görünen hastanın kalp sesleri derinden zayıf olarak duyuluyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin varlığından öncelikle şüphelenirsiniz?
a. Hipopotasemi
b. Akut miyokard infarktüsü
c. Plevral effüzyon
d. Perikardial tamponad
e. Ventriküler disritmiler

467. Kronik hemodiyaliz programına başlayan 22 yaşındaki erkek hastanızın hemoglobin değeri 8 g/dl, hematokrit değeri % 22 olarak bulunuyor. Bu olgu örneğinde olduğu üzere son dönem böbrek yetmezlikli olgularda aneminin ortaya çıkmasında rol oynayan en önemli mekanizmayı işaretleyiniz.
a. Eritrosit öncüsü hücrelerin olgunlaşma süresinin kısalması
b. Kemik iliğinin eritropoetine duyarlılığının artmış olması
c. Eritropoetinin böbreklerden sekresyonunun azalmış olması
d. Folik asit serum düzeylerinin artmış olması
e. B12 vitamini serum düzeylerinin azalmış olması

468. Diyaliz setindeki hava dedektörü setin hangi bölümündeki havayı tespit eder?
a. Heparin infüzyon yolu
b. Diyaliz suyu yolu
c. Venöz yol
d. Konsantre yolu
e. Diyalizör

469. Hemodiyaliz sırasında kandan diyalizata doğru plazma suyunun ultrafiltrasyonunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a. Diyalizat akım hızı
b. Kan ve diyalizat arasındaki hidrostatik basınç farkı
c. Kandaki solüt konsantrasyonu
d. Diyalizörün yüzey alanı
e. Kan pompa hızı

470. Kan ile diyalizat arasında solütlerin konsantrasyon gradyentini optimal tutmak için hemodiyalizör içerisinde kan ve diyalizatın akım yönü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile en uygun olarak sağlanmış olur?
a. Ayni yönde akım
b. Laminer akım
c. Çarpraz akım
d. Ters akım
e. Dalgalı akım
471. Hemodiyaliz için su üretimi sırasında sudaki pirojen maddelerin, organik maddelerin ve iyonize tuzların uzaklaştırılmasında en etkin rolü oynayan ünite aşağıdakilerden hangisidir?
a. Filtrasyon tankı
b. Reverse osmosis
c. Deiyonizasyon
d. Yumuşatıcı tank
e. Ultraviyole ışın ünitesi

472. Hemodiyaliz sırasında yanlışlıkla bir hastaya hava infüzyonu gerçekleştiğini fark eden bir hemşire için aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikle gerçekleştirilmesi gerekendir?
a. Hasta sırt üstü yatırılarak kardiopulmoner ressüsitasyona başlanır.
b. Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir ve sol yanına döndürülerek oksijen verilmeye başlanır.
c. Hastanın kalbindeki havayı görüntülemek için hasta acil olarak radyoloji ünitesine gönderilir.
d. Hasta sağ yanına yatırılarak yatağın baş tarafı yükseltilir.
e. Hastaya bir balon verilip hava üflemesi sağlanır.

473. Yaşlı hemodiyaliz olgularında intradiyalitik hipotansiyon gelişme eğilimi bakımından rol oynamayan faktörü işaretleyiniz.
a. İnterdiyalitik aşırı kilo alımı
b. Antihipertansif ilaçların diyaliz öncesi alımı
c. Diyaliz sırasında yiyecek yenilmesi
d. Diyalizat ısısının 37 C da tutulması
e. HbsAg nin pozitif olması

474. Hemodiyaliz olgularında kabızlık aşağıdakilerden hangisinin plazma düzeyi ile etkileşmek yoluyla tehlike potansiyeli taşır?
a. Sodyum
b. Klor
c. Hidrojen
d. Bikarbonat
e. Potasyum

475. Aşağıdakilerden hangisi hipotansiyona neden olan faktörlerden değildir?

a) Serum potasyum düzeyinin düşük olması
b) Serum sodyum düzeyinin düşük olması
c) Serum albumin düzeyinin düşük olması
d) Hastanın kaşektik olması
e) Htc düzeyini düşük olması

476. I. AVF
II. Kaflı kateter
III. AVG

Yukarıda verilen damar yollarından kronik hasta için tercih sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) I, II, III b) II, I, III c) III, I, II d) III, II, I e) I, III, II

477. Hemodiyaliz makinesinin setup menusunden aşağıdakilerden hangisi değiştirilemez?

a) Sodyum
b) Bikarbonat
c) Diyalizat flow hızı
d) Potasyum
e) Ultrafiltrasyon miktarı

478. Hastanın refil hızının düşük olduğu aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

a) Hipertansiyon
b) Hipoglisemi
c) Hiperglisemi
d) Hiperkalemi
e) Hipotansiyon

479. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde kullanılan antikoagulan miktarını azaltmaz?

a) Kullanılan diyalizörün metre karesi
b) Kullanılan setlerin sterilizasyonu
c) Kullanılan setlerin boyu
d) Kullanılan diyalizörün materyali
e) Plt’nin düşük olması

480. Aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz tablosunu hızla düzeltmez?

a) Sodyumbikarbonat ampul
b) Asetatlı diyaliz
c) Bicarbonatlı diyaliz
d) Yüksek pompa hızı
e) Hiçbiri

481. 7. Aşağıdakilerden hangisi kronik diyaliz endikasyonlarından biri değildir?

a) Hb. düşük olması
b) Hipoalbünemi
c) İştahta artma
d) Adele kitlesinde azalma
e) GFR’nin 15 altında olması

482. Aşağıdakilerden hangisi hiper volemide görülmez?

a) Taşikardi
b) Ödem
c) Solunum yetmezliği
d) Hipertansiyon
e) Kti’nin yüksek bulunması

483. Aşağıdakilerden hangisi kti nin normal değeridir?

a) 0,55
b) 0,60
c) 0,65
d) 0,48
e) 0,53

484. Renal replasman tedavisi gören hastadan yüksek volüm çekmek için aşağıdaki tedavilerden hangisi yapılmaz?

a) Ysuf
b) Cvvhf
c) Cvvhdf
d) Hdf
e) Uzun süreli izole UF

485. Aşağıdakilerden hangisi kuru ağırlık tespit yöntemlerinden değildir?

a) Eko
b) Kt/v
c) Kti
d) Tansiyon
e) Hiçbiri

486.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Femoral vende kullanılan geçici kateter 72 saat kullanılır
b) Femoral vene kalıcı kateter takılmaz
c) İlk kateter subclavyen vene takılır
d) Genelde juguler arter kateter için kullanılır
e) Geçici kateterler enfekte olduğunda çıkarılmaz.

487.Aşağıdakilerden hangisi kateter takılan damarda uzun zamanda gelişen komplikasyonlardan hangisi değildir?

a) Stenoz
b) Emboli
c) Anevrizma
d) Tromboz
e) Takılan damarın ektremitesinde ödem

488. .Aşağıdakilerden hangisi SDBY hastalarında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a) Egzersiz
b) Yüksek Hb düzeyi
c) Diyabetes mellitus
d) Rezuduel böbrek fonksiyonunun varlığı
e) Yeterli diyaliz

489.Aşağıdakilerin hangisi asidik diyaliz solusyonunda bulunmaz?

a) Sodyum
b) Magnezyum
c) Kalsiyum
d) Bicarbonat
e) Potasyum

490.Aşağıdakilerden hangisinde diyalizat sıvısında bulunan maddelerin konsantrasyonu yanlış olarak verilmiştir?

a)sodyum 135-145 meq/l
b)potasyum 0-4 meq/l
c)magnezyum 10-20 meq/l
d)asetat 4.0 meq/l
e)bicarbonat 35 meq/l

491.Aşağıdakilerden hangisinde KBY’li hastada aneminim nedenlerinden değildir?
a)hemoliz
b)polikistik böbrek yetmezliği
c)kronik inflamasyon
d)alüminyum intoksikasyonu
e)kan kayıpları

492.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde akut kardiyovasküler sorunlarda değildir?
a)diyaliz sırasında hipotansiyon
b)diyaliz sırasında hipertansiyon
c)akut koroner sendrom
d)kardiyak aritmiler
e)hepsi

493..Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)makine bload leak alarmı veriyor ve diyaliztta kan varsa hastaya kan geri verilmez
b)düşük diyalizat ısısı hemolize neden olur
c)TA düşük hastaya diyalizat ısısı yükseltilir
d)kan ve diyalizat aynı yönde aksa da Kt/v oranı etkilenmez
e)düşük diyalizat ısısnda Kt/v oranı artar.

494.Aşağıdakilerden hangisi kateter nedenli infeksiyonların gelişmesinde rol oynayan risk faktörlerindendir?
a)yabancı cisim etkisi
b)kateterin kalma süresi
c)demir yüklenmesi
d)diabetüs mellitüs
e)hepsi

495. Aşağıdakilerden hangisi ideal damar yolu özelliklerindendir?
a) yeterli kan akımı
b) hemodiyaliz işlemi sonunda kanama kontrolü kolay
c) uzun süre kullanılabilmesi
d) Komplikasyon riskinin az olması
e) Hepsi

496. Sodyum en çok hangi böbrek bölümünden geri emilir ?
a. Distal tubulus
b. Henle çıkan ince kol
c. Henle çıkan kalın kol
d. Proksimal tubulus S1 segmenti
e. Proksimal tübülüs S 3 segmenti

497. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin bir fonksiyonu değildir ?
a. Azotlu artık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması
b. Asit-baz dengesinin sürdürülmesi
c. B-tipi natriüretik peptid sentezi
d. Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi
e. Eritropoetin üretmek

498. Sağlıklı bir böbreğin boyutları ( boy x en x derinlik) :
a. 12 x 3 x 3 cm3
b. 12 x 6 x 3 cm3
c. 15 x 6 x 3 cm3
d. 16 x 6 x 2 cm3
e. 16 x 8 x 4 cm3

499. İlk kez hemodiyalize alınacak bir akut böbrek yetmezlikli hastanın , ilk hemodiyaliz seansının süresi en fazla kaç dakika olmalıdır ?
a. 120 dk
b. 60 dk
c. 480 dk
d. 600 dk
e. 30 dk

500. İlk kez hemodiyalize alınacak bir akut böbrek yetmezlikli hastanın , ilk hemodiyaliz seansında ideal kan akım hızı ve serum üre düzeyinde düşme oranı sırasıyla ne olmalıdır ?
a. 350 ml/dk ve % 70
b. 350 ml/dk ve % 30
c. 150 ml/dk ve % 70
d. 150 ml/dk ve % 30
e. 400 ml/dk ve % 70

501. “Kuf değeri yükseldikçe , ………….. miktarı artar “ cümlesinde, boşluğa gelecek olan doğru sözcük hangisidir ?
a. Kt/v
b. Ultrafiltrasyon
c. Difüzyon
d. Adezyon
e. URR

502. Akut böbrek yetmezliği sınıflaması için kullanılan terminolojide, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Prerenal akut böbrek yetmezliği
b. Renal akut böbrek yetmezliği
c. Ürorenal akut böbrek yetmezliği
d. Postrenal akut böbrek yetmezliği
e. İskemik akut böbrek yetmezliği

503. Aşağıdakilerden hangisi acil hemodiyaliz endikasyonları arasında değildir ?
a. Tıbbi tedaviye cevap vermeyen hiperpotasemi
b. Tıbbi tedaviye cevap vermeyen metabolik asidoz
c. Üremik ensefalopati
d. Üremik kolesistopati
e. Diyalizabl ilaçlarla oluşan zehirlenmeler

504. Diyaliz erişim yoluyla ilgili tüm kurallara uyulmasına rağmen, A-V fistülü olan bir hemodiyaliz hastasında resirkülasyon saptanır ise, ilk sırada aşağıdakilerden hangisi düşünülür ?
a. Diyaliz hipotansiyonu
b. Anafilaksi
c. ETO alerjisi
d. Fistül stenozu
e. Büyük yüzey alanı olan diyalizör kullanımı

505. Diyalizör reuse işleminde elde edilen en olumlu sonuç hangisidir ?
a. Enfeksiyon riskinin azaltılması
b. Membran biyouyumluluğunun artırılması
c. Kontaminasyon riskinin azaltılması
d. Ek personele gerek duyulmaması
e. Dezenfektanlara bağlı alerji riskinin azaltılması

506. Bir ilacın hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılabilmesi için, ilaca ait özelliklerden hangisi olmamalıdır ?
a. İlaç serumda yüksek konsantrasyonda olmalıdır
b. İlaç dokuda düşük düzeyde dağılmalıdır
c. İlaç lipofilik olmamalıdır
d. İlaç yüksek oranda proteine bağlanmalıdır
e. İlaç hidrofilik olmalıdır

507. Hepatit B aşısının , sağlıklı erişkinde ve hemodiyaliz hastasında yapılan tek seferlik dozları sırasıyla ne kadardır ?
a. 10 mcg , 20 mcg
b. 100 mcg , 200 mcg
c. 20 mcg , 40 mcg
d. 20 mcg , 20 mcg
e. 40 mcg , 20 mcg

508. Bir hemodiyaliz hastasına hangi aşı yapılmamalıdır ?
a. İnfluenza
b. Pnömokok
c. Hepatit A
d. Hepatit B
e. Oral polio

509. Hemodiyaliz hastasında pnömokok aşısının rapelleri hangi aralıklarda yapılmalıdır ?
a. 6 ay
b. 1 yıl
c. 2 yıl
d. 5 yıl
e. 10 yıl

510. Üremiye bağlı metabolik anormallikler hemodiyaliz ile çok hızlı düzeltilirse, hastada “…………………………” gelişme riski yükselir.
a. Diyaliz hipertansiyonu
b. Diyaliz disekilibriyum sendromu
c. Üremik perikardit
d. Diyaliz amiloidozu
e. Kateter enfeksiyonu

511. Resirkülasyon ölçümü için kliniğimizde uygulanan yöntem hangisidir ?
a. Üç iğne yöntemi
b. İki iğne-yavaş akım yöntemi
c. Saline difüzyon yöntemi
d. Glukoz difüzyon yöntemi
e. İki iğne- akım durdurma yöntemi

512. Aşağıdakilerden hangisi kronik hemodiyaliz hastasının beslenme planlamasına uygun değildir?
a. 1.2 g/kg/gün protein içermeli
b. 600 mg/gün kalsiyum içermeli
c. 35 kkal/kg/gün enerji içermeli
d. Çıkan günlük idrar miktarının 500 cc üzerinde olacak şekilde sıvı planlanmalı
e. Suda eriyen vitamin desteği yapılmalı

513. Aşağıdakilerde hangisi sentetik membran değildir?
a. polisülfan
b. PAN
c. EVAL
d. Hemofan
e. AN 69

514. Aşağıdakilerden hangisi heparinsiz diyaliz endikasyonlarından değildir?
a. menstrüasyon
b. aktif gastrointestinal kanama varlığı
c. Trombosit sayısının 150 000 ‘in altında olması
d. Üremik perikardit olması
e. Hemorojik serebrovasküler olay geçiriyor olması

515. Kuru ağırlık için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. idrar çıkışı olmayan bir hasta için ödemsiz ağırlıktır.
b. Hastanın hemodinamik olarak tolore edebileceği en düşük diyaliz giriş ağırlığıdır.
c. Volüme bağlı hipertansiyonun olmadığı ağırlıktır.
d. Kardiyotorasik oranın e. Kuru ağırlığının altındaki hastada hipotansiyon ve kramp gözlenebilir.

516. Beslenme için hedeflenen biyokimyasal parametrelerden hangisi yanlıştır?
a. albumin 4 gr/dl nin üzerinde olmalı.
b. prealbumin 10 mg/dl nin üzerinde olmalı.
c. bikarbonat 22 mmol/L nin üzerinde olmalı.
d. giriş BUN miktarı 60 mg/dl nin üzerinde olmalı.
e. fosfor düzeyi 3.5 mg/dl nin üzerinde olmalı.

517. Aşağıdakilerden hangisi kateter uygulamasının geç komplikasyonudur?
a. kanama
b. hemotoraks
c. pnömotoraks
d. arter invazyonu
e. stenoz

518. Resirkülasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. % 10’un üzerinde olması klinik olarak anlamlıdır.
b. Sistemik, arteriyel, venöz örnekleme yapılarak hesaplanır.
c. Sistemik örnekleme pompa 5 dakika durdurulduktan sonra venöz yoldan yapılır.
d. Resirkülasyon diyaliz yetersizliğinin bir nedenidir.
e. Yüksek resirkülasyon stenoz yada trombüs sonucu oluşabilir.

519. İntradiyalitik hipotansiyondan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. diyalizat ısısı azaltılır.
b. Na profillemesi yapılabilir.
c. İnterdiyalitik dönemde alınan sıvı miktarı ile ilişkisizdir.
d. Diyaliz seansı uzatılarak kontrollü UF planlanabilir.
e. Diyaliz süresince gıda alımı engellenmelidir.

520. Yüksek döngülü üremik kemik hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ca x P < 55 olması hedeflenmelidir
b. Fosfor < 3.5 mg/dl olması hedeflenmelidir.
c. Ca < 10.2 mg/dl olması hedeflenmelidir.
d. iPTH 150-300 pg/ml arasında olması hedeflenmelidir
e. gereklilik halinde diyalizat Ca miktarı değiştirilmelidir.

521. Üremik kemik hastalığı aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisine neden olmaz?
a. kaşıntı
b. kemik ağrısı
c. kırık
d. kemik sarkomu
e. Brown tümörler

522. Kalsiflaksi nedir?
a. Cilt nekrozlarına neden olabilecek cilt altı damarların kalsifikasyonu
b. Büyük damar kalsifikasyonu
c. Kornea kalsifikasyonu
d. Pulmoner kalsifikasyonlar
e. Myokard kalsifikasyonu

523. Sert su sendromundan,
a. Kalsiyum
b. Fosfor
c. Kloraminler
d. Pestisitler
e. aluminyum sorumludur.

524. Su arıtma sisteminin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yumuşatma
b. Deiyonizasyon
c. Distilasyon
d. Ultraviyole
e. Ters osmos

525. Hemodiyalizde ultrafiltrasyon hangi prensiple oluşur?
a. hidrostatik basınç
b. onkotik basınç
c. difüzyon
d. konveksiyon
e. konvektif transport

526. Aşağıdakilerden hangisi AV fistülün geç komplikasyonundan değildir?
a. yüksek debili kalp hastalığı
b. arter çalma sendromu
c. tıkanma
d. anevrizma
e. polistemi

527. Aşağıdakilerden hangisi potasyumdan en zengindir?
a. Elma
b. Armut
c. Portakal
d. Avokado
e. Muz

528. Paratroidektomi ile aşağıdakilerden hangisi düzelmez?
a. hiperfosfatemi
b. hipokalsemi
c. anemi
d. prüritis
e. miyopati

529. Aşağıdakilerden hangisi diyalizatta bulunmaz?
a. Sodyum
b. Potasyum
c. Üre
d. Glukoz
e. Asetat

530. Hemodiyalizde solütlerin transferinde başlıca etkili olan prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ultrafiltrasyon
b. Osmozis
c. Adsorbsiyon
d. Difüzyon
e. Absorbsiyon

531. Diyalizörün KUf değeri (Ultrafiltrasyon Katsayısı) aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Diyalizörün suya karşı olan geçirgenliğini
b. Diyalizörün solütlere karşı olan geçirgenliğini
c. Transmembran basıncı
d. Üre klirensini
e. Diyalizörün iletkenliğini

532. Aşağıdaki su arıtma sistemi bileşenlerinden hangisi ön işlem gurubunda yer almaz?
a. Mikropartikül filtresi
b. Karbon filtresi
c. Yumuşatıcı
d. Ultrafiltre
e. Kum filtresi

533. Hemodiyalizde kullanılmak üzere şebeke suyunun yumuşatılmasında hangi molekülü içeren reçineler kullanılır ?
a. Aktif karbon
b. Kalsiyum karbonat
c. Magnezyum stearat
d. Kalsiyum klorür
e. Sodyum klorür

534. Avrupa Farmakopesine (EP) göre hemodiyalizde kullanılan arıtılmış sudaki bakteri ve endotoksin düzeyleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) < 2
b. Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) < 0.25
c. Bakteri (CFU/ml) < 100; Endotoksin (IU/ml) < 0.25 d. Bakteri (CFU/ml) > 200; Endotoksin (IU/ml) < 2
e. Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) > 2

535. Diyalizat akım hızı 500ml/dk, kan akım hızı 300ml/dk olacak şeklide haftada 3 gün 4 saat bikarbonat hemodiyaliz tedavisi gören bir hastanın diyaliz işlemi için kullanılan arıtılmış su miktarı ortalama ne kadar olur ?
a. 200 L/hafta
b. 160 L/hafta
c. 500 L/hafta
d. 360 L/hafta
e. 14 L/hafta
536. Aşağıdakilerden hangisi hepatit B infeksiyonu bulaşma yollarından değildir ?
a. Çoklu kan transfüzyonu
b. Tokalaşmak
c. Damar içi uyuşturucu madde bağımlılığı
d. Hepatit B virus (HBV) taşıyıcısı olan anneden doğan bebek
e. Cinsel temas

537. HBV bulunduğu yüzeyde (diyaliz makinesi, kan damlası, traş makinesi, masa gibi) oda sıcaklığında yaklaşık ne kadar süreyle infektivitesini korur ?
a. Bir hafta
b. Bir gün
c. Bir ay
d. Bir yıl
e. Bir saat

538. HBV infeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. Görülme yaşı ilerledikçe infeksiyonun kronikleşme olasılığı artar.
b. Dövme yaptıranlarda HBV infeksiyonu bulaşma riski vardır.
c. Türk Nefroloji Derneği 2007 kayıtlarına göre mevcut hemodiyaliz hastalarının % 4.9’unda HBsAg pozitiftir.
d. Kronik HBV infeksiyonunun 1/3’ünde siroz veya hepatosellüler karsinom (HCC) gelişir.
e. Akut HBV infeksiyonunun inkubasyon periyodu 45-120 (ort. 60-90) gündür.

539. Bir hemodiyaliz ünitesinde HBV infeksiyonundan korunmak için aşağıda belirtilen yapılması gerekli işlemlerden hangisi yanlıştır ?
a. Kan ve kan ürünlerinin HBV açısından taranması
b. Makinelerin üstünün çamaşır suyu ile silinmesi
c. Steril olması gereken malzemelerin (gaz tampon, makas, portegü gibi) otoklav veya etilen oksid ile steril edilmesi
d. Hastalara eldiven kullandırılması
e. Hasta ve personelin HBV aşılarının yapılması

540. Hepatit C virus (HCV) infeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a. HCV infeksiyonundan korunmak için geliştirilmiş bir aşı yoktur.
b. Ülkemizde HCV infeksiyonu periton diyaliz hastalarında hemodiyaliz hastalarına göre daha sık görülmektedir.
c. HCV infeksiyonları % 80 sıklıkla kronikleşmektedir.
d. Kronik HCV infeksiyonu siroz veya HCC’ye neden olabilir.
e. Yiyecek ve su ile HCv infeksiyonu bulaşmaz.

541. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz endikasyonu olarak kabul edilmez ?
a. Üremik belirtilerin olması
b. Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden beslenme bozukluğu
c. Hepatik ensefalopati ile seyreden ilerlemiş karaciğer sirozu
d. Üremik perikardit
e. Hiperkalemi

542. Hemodiyaliz esnasında en sı görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a. Baş ağrısı
b. Hipotansiyon
c. Bulantı-Kusma
d. Titreme ve ateş
e. Kaşıntı

543. İntradiyalitik hipotansiyonu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak daha uygun olur?
a. Diyalizat sodyum konsantrasyonunu başlangıçta düşük tutup takip eden saatlerde tedrici olarak arttırmak.
b. Antihipertansif ilaçlarını diyaliz öncesinde vermek.
c. Bikarbonatlı diyaliz solüsyonu ile hemodiyaliz yapmak.
d. Hemodiyaliz esnasında yemek yemek.
e. Diyalizat ısısını arttırmak.

544. İntradiyalitik hipotansiyon geliştiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
a. Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilmeli.
b. Ven hattından 100-200ml kadar %0.09 sodyum klorür infüze etmek.
c. Ultrafiltrasyon miktarını arttırmak.
d. Diyalizat ısısını düşürmek.
e. Kan akım hızını düşürmek.

545. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz esnasında görülen kas kramplarının nedenlerinden değildir ?
a. Hipotansiyon
b. Hastanın kuru ağırlığının altına inmesi
c. Karniten eksikliği
d. Oturarak diyaliz yapılması
e. Diyaliz esnasında oluşabilen elektrolit dengesizlikleri

 

401-D 451-C 501-B
402-C 452-D 502-C
403-D 453-B 503-D
404-E 454-C 504-D
405-C 455-D 505-B
406-B 456-A 506-D
407-D 457-C 507-C
408-C 458-C 508-E
409-D 459-C 509-D
410-D 460-E 510-B
411-D 461-D 511-B
412-A 462-B 512-B
413-C 463-D 513-D
414-D 464-A 514-C
415-B 465-A 515-B
416-D 466-D 516-B
417-D 467-C 517-E
418-D 468-C 518-C
419-D 469-B 519-C
420-D 470-D 520-B
421-B 471-B 521-D
422-B 472-B 522-A
423-C 473-E 523-A
424-D 474-E 524-E
425-C 475-A 525-A
426-D 476-E 526-E
427-A 477-D 527-D
428-A 478-E 528-B
429-B 479-C 529-C
430-E 480-B 530-D
431-E 481-C 531-A
432-C 482-A 532-D
433-D 483-D 533-E
434-B 484-D 534-C
435-C 485-B 535-D
436-B 486-A 536-B
437-D 487-B 537-A
438-C 488-C 538-A
439-B 489-D 539-D
440-A 490-C 540-B
441-D 491-B 541-C
442-D 492-E 542-B
443-C 493-A 543-C
444-E 494-E 544-C
445-E 495-E 545-D
446-A 496-D
447-B 497-C
448-E 498-B
449-A 499-A
450-E 500-D

Yazar Hakkında