İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi) Ünite 4 Ders Özeti

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri) Ünite 4 Ders Özeti (Çalışma Notları) PDF İndir

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler de kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla denetlenebilir yönetim sistemlerine geçiş için uğraş vermektedirler. Bu çerçevede özellikle üç yönetim anlayışı öne çıkmaktadır.  Bunlar;  1-TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, 2-TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 3-TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi temel olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturan unsurlardır.

Kılavuz niteliğindeki ilk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi’’ 1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanmıştır. Daha sonra başka belgelendirme kuruluşları da iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli standartlar yayınlamışlardır. Ancak yayınlanan bu standartların içerik ve uygulama bakımından farklılıklar göstermesi üzerine BSI öncülüğünde uluslararası nitelikte bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik bir komisyon toplanması kararlaştırılmış ve bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur. Hazırlanan bu standart, 2001 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da kabul edilerek TS 18001 olarak yayımlanmıştır.

OHSAS 18001 standardı, iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak denetim altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.

Her üç yönetim sisteminde de esas alınan sekiz temel prensip aşağıda yer almaktadır; • Müşteri-Çevre-Çalışan odaklı yönetim anlayışı • Liderlik • Çalışanların Katılımı • Süreç Yönetimi • Sistem Yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü) • Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme • Gerçeklere Dayalı Karar Verme • Taraflarla İşbirliği

TS (OHSAS) 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ Kapsam Bu Standart, iyi bir İSG yönetim sisteminin genel prensiplerine baz oluşturmak, tüm yönetim sistemine en iyi şekilde entegrasyonu sağlamak ve verimliliği artırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bu Standart; a. İSG risklerini asgari düzeye indirmesi, b. İş performansının geliştirilmesi, c. Kuruluşun imajının iyileşmesine yardımcı olur. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak amaçlanmamıştır.

Olay: Kazaya neden olan veya kaza potansiyeli olan durum.

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara neden olabilecek istenmeyen olay.

Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olan kaynak veya durum.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlardır.

İSG Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. İSG yönetim Sistemi, kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, süreç ve uygulamalarını kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar.

Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimidir.

Risk Değerlendirmesi: Tüm süreçlerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir.

Tahammül Edilebilir (Katlanılabilir) Risk: Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi iş sağlığı güvenliği politikasına göre, katlanabileceği düzeye indirilmiş risk.

Durum Tespiti: Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılmalı ve an itibariyle işletmenin nerede olduğu sorusuna cevap aranmalıdır. Durum tespitinde; a. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli, b. Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı, c. Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için uygun olup olmadığı tespit edilmeli, d. İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir. İnceleme sonuçları; • Yazılı rapor hâline getirilmeli, • İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı, • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirmenin ölçülebilmesi için bir başlangıç oluşturmalıdır.

BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi hangi yıl ve hangi ülkede yayımlanmıştır? 1996 İngiltere

TS EN ISO 9001-2000 hangi yönetim sistemini temsil etmektedir? Kalite Yönetim Sistemi

TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi hangi yıl TSE standardı olarak kabul edilmiştir? 2001

İş kazası olduktan sonra, iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alan yaklaşım Reaktif Yaklaşım’dır.

Kazaya neden olan veya kaza potansiyeli olan duruma OLAY denir.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde tehlike sınıfları aşağıda yer almaktadır. a. Mekanik b. Elektrik c. Radyasyon d. Kimyasal ya da biyolojik maddeler e. Yangın ve patlama f. Ergonomik (Hareket, pozisyon, eğilme, ışık v.b.)

Risk değerlendirmede kontrol iki şekilde yapılabilir: • Proaktif (Önleyici) Kontrol • Reaktif (Tepkisel-Düzeltici) Kontrol

1-Proaktif (Önleyici) İzleme Veri Örnekleri • Kuruluşta plan ve hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği, • Kuruşta iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için işveren veya vekilinin atanıp, atanmadığı, • İş sağlığı ve güvenliği uzmanının atamasının yapılıp yapılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için bir birimin oluşturulup oluşturulmadığı, • İş sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunun etkinliği ve faaliyetleri, • Risk değerlendirme ve kontrollere ne ölçüde uyulduğu, risklere ve kontrol tedbirlerine karşı çalışanların tutumu, • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların sayısı, eğitimin etkinliği, • Yasal zorunluluklara ne ölçüde uyulduğu, • Sistematik denetimler, (İç-dış denetim, Çalışma Bakanlığı Denetimleri), • Denetim sonucu yapılan çalışmaların zamanlaması, • Kuruluşta görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanının raporları, • İş yeri hekiminin sağlık gözetimi ve denetimi, • Kişisel maruziyet raporları, Doğrudan davranış örnekleri-kişisel koruyucu donanım kullanılma oranı, • Şikâyet ve tavsiyeler

2-Doğrudan davranış örnekleri-kişisel koruyucu donanım kullanılma oranı, • Şikâyet ve tavsiyeler Reaktif (Tepkisel-Düzeltici) İzleme Veri Örnekleri • Olay-vaka raporları, • Yaralanma, hastalık raporları, • İş kazası, meslek hastalığı raporları, • Tesis veya varlıkların zarar görmesi, • Tehlikeli olay raporları, son anda önlenen kaza durumları, • Hastalığa bağlı iş günü kaydı, (meslek hastalığı olmayan) • Yapılan şikayetler

İSG yönetim Sistemi, kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, süreç ve uygulamalarını kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar.

Diğer Özetleri: www.mazotkacakcisi.com’dan indirebilirsiniz.


Yazar Hakkında