Kültür Nedir?

Kültür, bir toplumun insanlarca yapılmış maddi ve manevi değerlerinin tümüdür. Kültür, toplumun önceki kuşaklarınca geliştirilir ve sonraki kuşaklara aktarılır; yeni kuşaklar da kültürü geliştirerek sonraki kuşaklara devrederler.

Kültür kavramı birçok bilimsel araştırma disiplini ya da uygulama alanında kullanıla gelmektedir. Bu çok alanlılık kültüre pek çok farklı yaklaşımı ve farklı kültür tanımlarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla yönetim, sosyoloji, iletişim, psikoloji, tarih, antropoloji, güzel sanatlar, felsefe vb. disiplinlerde ele alınan kültür kavramını tek bir tanımla belirlemek olanaksız hale gelmektedir.

Kültürü belirli bir grubun dış uyum ve iç entegrasyon sorunlarını çözerken öğrendiği ve geçerli kabul edilecek kadar iyi işleyen, yeni üyelere de sorunları doğru şekilde algılama ve düşünme biçimi sağlayan temel değerler olarak tanımlamaktadır.

Bununla birlikte kültür “bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü duygu, düşünce, dil, sanat ve yaşayış unsurlarının tümü” olarak tanımlarken bazı bilimadamları da “örgütün işleyişini tanımlayan karmaşık değerler, varsayımlar ve inançlar bütünü” olarak tanımlamıştır.

Genel olarak birçok tanımdan ortak biçimde çıkarılabilecek tanıma göre kültür, insanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama biçimlerini belirlemektedir ve aynı topluluğa ait bireylerce paylaşılan, bir nesilden diğerine geçen tutum, davranış, değerlendirme, inanç ve yaşam biçimlerini yorumlamayı sağlayan bir olgudur.

Örgütsel davranış açısından kültürü tanımlayarak ortaya koymaktan ziyade kültürün ne olduğunu bilmek önemlidir. Bu bağlamda özellikleri, taşıdığı anlam ve yüklenen değerler bakımından kültür ile ilgili olarak söylenebilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. İnsanın bilişsel, duygusal ve devinimsel gücüyle doğaya kattığı, eklediği ürünüdür; canlıların içinde yalnız insana özgüdür,
 2. İnsanın var olduğu günden başlar,
 3. İnsan yaşadıkça yaşayacaktır,
 4. Kişinin değil, toplumun malıdır; özel değil geneldir,
 5. Kuşaktan kuşağa öğrenilerek aktarılan ortak yaşam biçimidir,
 6. Doğanın karşılayamadığı insan gereksinmelerini karşılar,
 7. İnsana, doğal varlıkların verdiğinden daha yüksek doyum sağlar,
 8. İnsanın doğayı kullanma, denetleme, değiştirme gücünü ve doğal çevresine egemenliğini gösterir,
 9. Toplumun üyelerini bütünleştirir,
 10. Kesintisiz değişir ve gelişir,
 11. Davranıştan soyutlanmıştır,
 12. Değer ve düzgülerden oluşur,
 13. İnsan kişiliğini oluşturan özelliklerin kaynağıdır.

Yukarıda sayılan niteliklerine bakıldığında, bir örgüt ortamında işgörenlerin, kendilerine özgü bir kültür oluşturmalarının hem doğal hem de gereksinmelerini karşılamak açısından zorunlu hale geldiği görünmektedir.

Kültür, bir toplumun yapısı ile ilgili bir kavramdır ve toplumların sahip oldukları yapılar, sosyal değerler ve bunların temel özellikleri her toplumun kültürünün belirleyicisidir. Kültür, ancak toplumsal yapılarda yansımasını bulur. Kültürün sürekliliği ve varlığı toplumsal yaşamaya bağlıdır. Dolayısıyla toplumsal bir yapı olmadan kültürden bahsetmek mümkün değildir (Çeçen, 1996:12-13).

Kaynak:

 • Başaran, İbrahim Ethem, (1982)Örgütsel Davranış, Ankara Üniversitesi E.B.F, Ankara.
 • Schein, Edgar H., (1984) “,Coming to a New Awareness of Organizational Culture”, Sloan Management Review, 25/2:3-16.
 • Schein, Edgar. H. (1985) Defining Organizational Culture İçinde Shwardz and Ott 1996. Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass
 • Taştan, Z. Seçil, (2003) Japon Örgüt Kültürü. İnfo: seciltastan1@yahoo.com (21 Kasım 2003).
 • Wallace, Joseph, Hunt J. ve Richards C. (1999) The Relationship Between Organizational Culture, Organizational Climate and Managerial Values, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 12, No. 7., p:548-564.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek, (1998) Örgütsel Psikoloji. 3.Baskı, Bursa: Alfa Yayınları.
 • Çeçen, Anıl, (1996)Kültür ve Politika, Genişletilmiş 2.Basım, Ankara: Gündoğan Yayınları.

Yazar Hakkında