Temel Anatomi (Anatomik Yapılar ve Genel Bilgiler) Ünite 1 Ders Özeti (Çalışma Notları)

Temel Anatomi (Anatomik Yapılar ve Genel Bilgiler) Ünite 1 Ders Özeti (Çalışma Notları) PDF İndir

İnsan vücudunun (diğer canlıları da) yapısını ve şeklini, vücudu oluşturan organların yerini, yapısını, şeklini, fonksiyonunu ve komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim dalına anatomi denir.

Anatomi, genel anlamda makroskopik anatomi ve mikroskopik anatomi olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.

1-Makroskopik Anatomi : Canlının anatomik yapısının gözümüz vasıtasıyla incelenmesine makroskopik anatomi denir. Makroskopik anatomi, topografik anatomi (insan vücudunu bölgelere ayırarak inceler. göğüs,sırt gibi) ve sistematik anatomi (İnsan vücudunu sistemlere ayrırarak inceler) olmak üzere iki kısma ayrılır.  Sistematik anatominin bölümleri :

 • Hareket sistemi: Vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Kemik, Kas ve Eklemler. sistemdir. Kemikler ve eklemler hareketin pasif bölümünü, kaslar ise hareketin aktif bölümünü oluşturur.
 • Dolaşım sistemi: Kanın damarlar vasıtasıyla vücuda dağılmasını sağlayan sistemdir. Kalp, atardamar (arter), toplardamar (ven), kılcal damar (kapiller) ve lenf damarlarından meydana gelmiştir.
 • Solunum sistemi: Nefes alıp vermemizi sağlayan sistemdir. Vücut için gerekli oksijenin dışardan alınıp oluşan karbondioksitin dışarıya atılmasını sağlar.
 • Sindirim sistemi: Alınan gıda maddelerinin sindirilmesi, meydana gelen besin maddelerinin emilmesi ve geriye kalan emilemeyen maddelerin dışarıya atılmasını sağlayan sistemdir.
 • Boşaltım ve üreme sistemi: Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin dışarıya atılmasını sağlayan sisteme boşaltım sistemi, canlının neslinin devam etmesini sağlayan sisteme de genital sistem denir. Genital sistem erkek genital sistem ve kadın genital sistem olmak üzere iki bölümde incelenir.
 • Sinir sistemi: Canlının dış ortam ve kendi içerisindeki organlar arasındaki bağlantıyı sağlayan sisteme sinir sistemi denir. Sinir sistemi, dışarıdan gelen uyarıları alır, düzenler, belli merkezlere ulaştırır ve gerekli cevabın oluşmasını sağlar.
 • Endokrin Sistem: İç salgı bezlerinden meydana gelir. Salgıladıkları maddeleri dolaşım sistemine aktarırlar. Bu bezler vücudumuzda metabolik faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.
 • Duyu Organları: Bu organlar görme, işitme, koku ve tat alma ile dokunma gibi duyuların alınmasını sağlayan göz, kulak, burun, dil ve deriden oluşur.

2-Mikroskobik Anatomi: Organizmayı meydana getiren doku ve hücrelerin mikroskop ve benzeri aletlerin yardımı ile incelenmesine mikroskobik anatomi denir. Histoloji ve Sitoloji olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dokuları inceleyen bilim dalına Histoloji, hücreleri inceleyen bilim dalına Sitoloji denir.

Anatomik pozisyon: Ayakta dik duran bir şahsın başı dik, her iki kolu yan taraflarda sarkık ve avuç içleri öne bakar durumda, ayak topukları birleştirilmiş duruşa anatomik pozisyon denir. Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın vücudundan geçen üç ana düzlem bulunur. Bu düzlemler birbirleriyle dik açı yaparlar. Yani aralarındaki açı doksan derecedir.

Bu düzlemlerPlanum sagittale Vücudu önden arkaya doğru kesen düzleme denir. Bu düzlem ile vücut simetrik olmayan sağ ve sol iki bölüme ayrılır. • Planum transversum (planum horizontale) Yere paralel geçen, vücudu üst ve alt simetrik olmayan iki bölüme ayıran düzlemdir. Bu düzlem klinikte, axial plan olarak da bilinir. • Planum coronale (planum frontale) Vücudu yukarıdan aşağıya doğru kesen düzleme denir. Bu düzlem ile vücut ön ve arka iki bölüme ayrılır.

Anatomik Eksenler (Axes): İnsan vücudunda bulunan hareketli eklemlerde oluşan hareketlerin tanımlanabilmesi için eksenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksenler üç yöndedir ve birbirlerine diktir. Bu eksenler:

1-Axis Sagittalis: Vücudun ön tarafından arka tarafına doğru geçen eksene denir. Axis sagittalis’te yapılan hareketler:

a-Abduksiyon: Gövdeden uzaklaşma hareketine verilen isimdir. Örnek: Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın üst ekstremitesinin gövdesinden uzaklaşması. b-Adduksiyon: Gövdeye yaklaşma hareketine denir. Örnek: Üst ekstremitenin gövdeye yaklaşma hareketine verilen isimdir. Adduksiyondaki üst ekstremitenin gövdeye yaklaşmasına denir.

2-Axis Transversalis: Vücudun sol tarafından sağa veya vücudun sağ tarafından sol tarafına doğru geçen eksene denir. Bu eksende yapılan hareketler:

a-Fleksiyon: Başın ve gövdenin öne eğilmesi Üst ekstremitenin öne hareketi Kolun dirsek ekleminden bükülmesi Alt ekstremitede bacak ve ayağın arkaya doğru bükülme hareketi. b-Ekstansiyon: Başın ve gövdenin arkaya doğru eğilmesi Anatomik pozisyonda bulunan şahsın üst ekstremitesinin arkaya hareketi Fleksiyonda bulunan önkolun dirsek ekleminde kol ile düzleşmesi Alt ekstremitenin fleksiyon pozisyonunda bulunan bacak ve ayak bölgelerinin öne doğru düzleşme hareketi

3-Axis Verticalis: Yukarıdan aşağıya doğru ve yere dik olan eksene denir. Bu eksende yapılan hareketler:

a-Rotasyon: Başın, gövdenin ve ekstremitelerin dönmesine verilen addır, Üst ekstremitenin içe dönmesine özel olarak pronasyon, dışa dönmesine ise supinasyon denir. Alt ekstremitede ayağın plantar bölgesinin (taban) içe dönmesine inversiyon, dışa dönmesine ise eversiyon denir. Başın ve gövdenin sağa ve sola dönmesi gibi.

 • Vücudun ön tarafında (ventral) bulunan boşluklar • Cavitas Thoracis (göğüs boşluğu) • Cavitas Abdominalis (karın boşluğu) • Cavitas Pelvis (leğen boşluğu)
 • Vücudun arka tarafında (dorsal) bulunan boşluklar • Cavitas Cranii (beyin boşluğu) • Cavitas Spinalis(omuriliğin bulunduğu alan).

Karın boşluğu dört kadrana ayrılır. Göbek (Umbilicus) bölgesinden geçen dikey ve yatay iki eksen karın boşluğunu (abdomen) dört kadrana ayrılır. Bu kadranlar Sağ üst kadran, Sağ alt kadran, Sol üst kadran, Sol alt kadran

Vücudun Bölümleri: 1-Baş (Caput denir.), 2-Boyun (Collum denir.), 3-Gövde (Truncus denir ve Thorax: Göğüs boşluğu, Abdomen: Karın boşluğu, Pelvis: Leğen boşluğu diye üçe ayrılır.),

4-Üst ekstremite (scapula (kürek kemiği) ve clavicula (köprücük kemiği) ismi verilen kemikler aracılığı ile gövdeye bağlanmışlardır.), Üst ekstremite üç bölgeye ayrılır; • Brachium (kol): Bu bölgede bulunan kemiğe humerus (kol kemiği) denir. • Antebrachium (ön kol): Bu bölgede radius (döner kemik) ve ulna (dirsek kemiği) kemikleri bulunur. Radius önkolun dış tarafında, ulna ise önkolun iç tarafında lokalizedir. • Manus (el): El bileği ekleminden sonraki bölüme verilen isimdir. El bölgesi de denir.  El bölgesi üç grup kemik tarafından oluşturulur.

 • Ossa carpi: El bilek kemiklerine denir. 8 kemiktir.
 • Ossa metacarpi: El tarak kemikleri de denir. 5 kemikten oluşur.
 • Phalanges: El parmak kemiklerine denir. Başparmakta iki, diğer parmaklarda üç
 • kemik bulunur. Toplam 14 kemiktir.
 • Not: Cubitus: Dirsek bölgesine verilen isimdir.

5- Alt ekstremite: Üst ekstremite os coxa, os sacrum ve os coccygis oluşturduğu pelvis iskeleti aracılığı ile gövdeye bağlanmıştır. Alt ekstremite üç bölgeye ayrılmıştır.

 • Uyluk bölgesi (femoral bölge): Bu bölgenin kemiği os femoris (femur)’dir.
 • Crus bölgesi (bacak bölgesi): Bu bölgenin iç tarafında tibia, dış tarafındamise fibula ismi verilen kemikler bulunur.
 • Pes bölgesi (ayak bölgesi): Ayak bileği bölgesinden sonraki bölgeye verilen addır. Ayak bölgesi üç bölüme ayrılır:
 • Ossa tarsi: Ayak bilek kemiklerine verilen isimdir. 7 kemikten oluşur.
 • Ossa metatarsi: Ayak bölgesi tarak kemiklerine denir. 5 kemikten oluşur.
 • Phalanges: Ayak parmak kemiklerinin adıdır. 14 kemikten oluşmaktadır.

Not: Genu: Diz bölgesine verilen addır.

 • Superior: Vücudun üst tarafı
 • İnferior: Vücudun alt tarafı
 • Anterior: Vücudun ön tarafı
 • Posterior: Vücudun arka tarafı
 • Ventral: Önde olan, karın tarafı
 • Dorsal: Arkada olan, sırt tarafı
 • Median: Orta, tam ortada bulunan
 • Lateral: Dış, dışa yakın olan, median hattan uzakta bulunan
 • Medial: İç, içe yakın olan, median hatta yakın olan
 • Internus: İç
 • Externus: Dış
 • Cranialis: Baş taraf
 • Caudalis: Kuyruk tarafı, aayak tarafı
 • Dexter: Sağ taraf
 • Sinister: Sol taraf
 • Proximalis: Vücuda yakın bölüm için kullanılan kelimedir.
 • Distalis: Vücuda uzak bölümü için kullanılan kelimedir.

Diğer Özetleri: www.mazotkacakcisi.com’dan indirebilirsiniz.


Yazar Hakkında