Temel Anatomi (Kaslar) Ünite 5 – Ders Özeti (Çalışma Notları)

kas-isimleri

Temel Anatomi (Kaslar) Ünite 2 Ders Özeti (Çalışma Notları) : PDF İndir

Diğer Özetleri:  Sitemizden indirebilirsiniz.

Kasları inceleyen bilim dalına myologia (miyoloji) denir.  Kasların Latince ismi musculus’tur. Kas şekillerine de etki eden faktörler; Yer faktörü, Fonksiyon faktörü, Eklemlerle olan ilgileri, Kas liflerinin yönü, Kas kirişi gibi faktörlerdir.

Kas lifleri kemiklere doğrudan yapışmaz.  Kemiklere yapışan kas bölümüne kasın tendonu (kas kirişi) denir.  Tendonun geniş bir yapı şeklindeki görünümüne ise aponevroz adı verilir.

Bazı kasların isimlendirilmesi (şekilleri) · Dört kenarlı kaslar · Geniş kas · Düz kas · İğ şekilli kas · İki başlı kas · İki karınlı kas · Yuvarlak kas

Kasın başlangıç noktasına origo, sonlanma yerine de insertio denir.

Kasların iki ucunda bulunan tendonlar genellikle iki ayrı kemiğe tutunurlar. Tutunduğu noktalardan biri hareketsiz, diğeri ise hareketli noktadır. Hareketsiz veya az hareketli noktaya, kasın başlangıcı anlamına gelen origo denir. Kasın diğer ucunun tutunduğu bölgeye ise sonlanma yeri anlamına gelen insertio denir.

kasın bölümleri

Kasların belli bir gerginliği (sertliği) vardır. Kasların istirahat hâlindeki bu sertliğe tonus denir. Normotonik kas: Sağlıklı  kas, normal kas. Hipotonik kas: Tonusu azalmış kas. Hipertonik kas: Tonusu normalden fazla olan kas.

Kaslarda Kasılma Çeşitleri Tonik kasılma: Kas devamlı kasılı halde Klonik kasılma: Kasta kasılma ve gevşeme periyotları birbirini takip ediyorsa İzotonik kasılma: Kas gerginliği  değişmez ancak kasın boyunda kısalma olur. Yürüme, koşma gibi hareketlerde. İzometrik kasılma: Kasın boyunda kısalma olmaz. Kas kasılı ve gergin durumda bulunur.

İnsan vücudunda bulunan kaslar üç gruba ayrılır. · Çizgili kaslar: İskelet kasıdır. Hareketlerimizden sorumludurlar. İsteğimize bağlı sinir sistemi tarafından çalıştırılmaktadır. · Düz kaslar: İç organların ve damarların duvar yapılarında bulunur. Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır ve sinir sisteminin otonom bölümü tarafından innerve edilir. · Kalp kası: Yapısal olarak çizgili kaslara, fonksiyon olarak ise düz kaslara benzer.

Baş ve yüz kasları · Epicranius kasları (m. epicranius): Baş bölgesinin en üst tarafında bulunan kaslardır. Saçlı deriyi hareket ettirirler. Yüz kasları (mimik kaslar)  orbicularis oculi: Göz çevresinde bulunan kaslar. göz kapaklarının kapanmasını sağlar.  m. Nasalis: Burun çevresinde bulunan kaslardır.Burun deliklerini genişletirken bir bölümü ise daralmasını sağlar. orbicularis oris: Ağız çevresinde bulunan kaslar. Bu kas hem dudaklarımızın yapısında hem de dudaklarımızın hareketlerinİ sağlar.

Not: Yüz kaslarının innervasyonunu yani uyarılmasını yedinci kafa çifti olan nervus facialis (fasial sinir) yapmaktadır. Bu sinirin hasarında yüz felci oluşur.

Çiğneme kasları: M. temporalis M. masseter M. pterygoideus lateralis M. pterygoideus medialis

Boyun kasları m. sternocleidomastoideus: Boyun bölgesinin ön ve yan tarafında yer alırlar. Baş ve toraks hareketleri ile ilgili görevleri vardır.

Sırtta bulunan en yüzeyel kasları m. trapezius ve m. latissimus dorsi’dir.

Pectoral bölge kasları: Toraks (göğüs) bölgesinin ön tarafında yer alan kaslardır. Kol, toraks ve gövde hareketleri ile ilgili fonksiyonları vardır. Bu kaslar; M. pectoralis major M. pectoralis minor M. serratus anterior M. subclavius’tur.

Karın bölgesi kasları: Karın ön ve yan duvarlarının yapısına katılan kaslardır. Karın (abdomen) içerisinde bulunan organları korur, karın içi basıncının artmasında ve gövdenin hareketleri ile ilgili önemli fonksiyonları bulunur. Bu kaslar; M. obliquus externus abdominis M. obliquus internus abdominis M. transversus abdominis M. rectus abdominis M. pyramidalis

Omuz bölgesindeki en önemli kas m. deltoideus’tur. Bu kas aynı zamanda omuzun şeklini de verir.

Kolun ön tarafında bulunan kaslara kola ve önkola fleksiyon yaptırdıkları için fleksör kaslar olarak bilinirler. Bu bölgede bulunan en önemli kas m. biceps brachiidir(pazu kası).

Kolun arka tarafında bulunan kaslara kola ve önkola ekstansiyon yaptırdıkları için ekstansör kaslar olarak bilinirler. Bu bölgede bulunan en önemli kas m. triceps brachii’dir.

Kolun ön tarafında m. biceps brachii, arka tarafında m. triceps brachii bulunur.

Ön kol kasları: Bu bölgenin kasları ön ve arka grup olmak üzere ikiye ayrılır. Kolun ön tarafında yer alan kaslara fleksor, ön kolun arka tarafında yer alan kaslara ise ekstansor grubu kaslar denir. Fleksor grubu kaslar ön kola ve ele fleksiyon yaptırır. Ekstansor grubu kaslar önkola ve ele ekstansiyon yaptırır.

Vücudun çizgili kasları fascia ismi verilen bağ dokusuyla sarılmıştır. Ekstremitede ve el bileğinin ön tarafında bulunan bağ dokusu (fascia profunda) kalınlaşarak retinaculum flexorum denen oluşumu meydana getirir. Ön kolun ön bölgesinde yer alan kaslar genellikle retinaculumun altından geçerek el bölgesinde sonlanırlar. Retinakulum fleksorum’un altından aynı zamanda n. medianus denilen sinir de geçmektedir. Elin aşırı kullanılması veya bu bölgenin enflamasyonu sonucu n. medianus sıkışır, el bölgesinde ve parmaklarda ağrı ve güçsüzlük görülür. Bu duruma karpal tünel sendromu denir.

Kalça bölgesi (gluteal bölge) kasları M. gluteus maximus M. gluteus medius M. gluteus minimus

Uyluk kasları uyluk ve bacak bölgesine: Fleksiyon Ekstansiyon Addüksiyon Abdüksiyon İç rotasyon Dış rotasyon hareketlerini yaptırır. Uyluğun ön tarafında yer alan m. quadriceps femoris (uyluğun dört başlı kası) bölgenin en önemli kaslarından bir tanesidir. Bu kas uyluğa fleksiyon, bacağa ekstansiyon yaptırması açısından önem arzeder. M.quadriceps femoris’in dış bölümünü oluşturan kas (m. vastus lateralis) özellikle çocuklara yapılacak intramüsküler enjeksiyonlar için uygulama bölgesi olarak tercih edilmektedir.

 • Biceps: İki başlı.
 • Triceps: Üç başlı.
 • Diaphragma(Solunum kası):Karın ile göğüs boşluğunu birbirinden ayırır.
 • Latissimus: En geniş şekilde olan.
 • Musculus: Kas.
 • Musculi: Kaslar.
 • Hipertoni: Kas tonusunun aşırı derecede artmasına denir.
 • Pectoralis: Göğüse ait. Göğüsün ön bölgesi.
 • Plantaris: Ayak tabanı.
 • Trapezius: Yamuk veya trapez şeklinde olan.
 • Tonus: Kasların istirahat halindeki normal gerginlik haline verilen isim.
 • Aponevroz: Yassı ve geniş olan kas kirişi.
 • Myocardium: Kalbin kas tabakası, miyokart.
 • Tremor: Kaslarda istem dışı kasılma, titreme.
 • Kas Atrofisi: Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalma göstermesi.
 • Kontraktür: Kasın sürekli kasılma hâlinde olması.
 • Kramp: Bir kas veya kas grubunun ani olarak irade dışı ağrılı kasılması
 • Hipertrofi: Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak artış göstermesi.
 • Hipertoni: Kas tonusunun aşırı derecede artışı.
 • Hipotoni: Kas tonusunun aşırı derecede azalması.
 • Lumbago: Bel ağrısı.
 • Miyalji: Kas ağrısı.
 • Spazm: Kaslarda ani olarak meydana gelen istem dışı geçici kasılma.
 • Tendinit: Kas kirişinin iltihabı.
 • Tetani: Bir kasın sık uyarılması sonucu sürekli kasılı kalması hâli.

Yazar Hakkında